Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zmena zdravotnej poisťovne

Zdravotné poisťovne

Chcete zmeniť zdravotnú poisťovňu? Máte čas už len do 30. septembra

Poistenec môže zmeniť príslušnú zdravotnú poisťovňu vždy len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. Prihlášku možno podať najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka (zákon č. 580/2004, § 7 ods. 2). Ak teda chcete k 1. januáru 2014 zmeniť zdravotnú poisťovňu, musíte prihlášku podať najneskôr do 30. septembra 2013. Prihlášku možno podať iba v jednej zdravotnej poisťovni.

Povinnosti poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne

  • Do ôsmich dní (t.j. do 8. januára 2014) vrátiť preukaz poistenca zdravotnej poisťovni aj Európsky preukaz zdravotného poistenia (ak bol vydaný) svojej predchádzajúcej zdravotnej poisťovni (zákon č. 580/2004, § 7 ods. 7, § 10a ods. 3). Pri nesplnení hrozí pokuta zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou až do výšky 165 € (zákon č. 580/2004, § 26 ods. 1 písm. a).
  • V tej istej lehote (t.j. do 8. januára 2014) oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi (zákon č. 580/2004, § 23 ods. 6). Pri nesplnení hrozí pokuta od úradu až do výšky 331 € (zákon č. 580/2004, § 26 ods. 1 písm. b).
  • Oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne poskytovateľovi (svojmu lekárovi), s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (hoci zákon neurčuje lehotu na toto oznámenie, poistenec by tak mal urobiť čo najskôr, aby poskytovateľ zasielal údaje do správnej zdravotnej poisťovne) (zákon č. 580/2004, § 22 ods. 2 písm. l).

Kartička poistenca

Ak sa poistenec prihlásil do novej zdravotnej poisťovne do 30. septembra 2013, zdravotná poisťovňa je povinná mu zaslať nový preukaz do 20. decembra 2013.

Poistenec je povinný pri zmene zdravotnej poisťovne vrátiť pôvodný preukaz poistenca aj Európsky preukaz zdravotného poistenia (ak mu bol vydaný) preukázateľne (zákon č. 580/2004 § 22 ods. 2 písm. b):

  • najistejšie je to osobne, o jeho vrátení by ste mali dostať potvrdenie, ak ho nedostanete, požiadajte oň
  • preukaz je možné vrátiť aj doporučene poštou, nechajte si podací lístok
  • ak ho nemôžete z akéhokoľvek dôvodu vrátiť vy sami, nemusíte sa obávať, ale namiesto vás ho môže vašej starej zdravotnej poisťovni odniesť a doručiť aj vami poverená osoba

Povinnosti zamestnávateľa pri zmene zdravotnej poisťovne zamestnanca

Zamestnávateľ ako platiteľ poistného je povinný pri zmene zdravotnej poisťovne u zamestnanca oznamovať zmenu platiteľa poistného, t.j. do 8. januára príslušného roka poslať prostredníctvom oznámenia o zmene platiteľa poistného odhlášku do zdravotnej poisťovne, z ktorej zamestnanec odišiel a prihlášku do novej zdravotnej poisťovne.

Ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky (zákon č. 580/2013, § 24 písm. c).

Mzdový systém Humanet obsahuje vo voľbe Personálne údaje / Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na VZP funkciu, v ktorej užívateľ môže spracovať oznámenie o zmene platiteľa poistného do všetkých dnes existujúcich zdravotných poisťovní a to ako v listinnej forme podľa vzorov zverejnených na stránkach jednotlivých zdravotných poisťovní, tak aj v elektronickej forme podľa štruktúry predpísanej Metodickým usmernením č. 3/5/2009 Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni.

Zdravotnú poisťovňu zamestnanca umožňuje mzdový systém Humanet evidovať na záložke Osobné / Poistenia / Zdravotná poisťovňa.