Zvýšenie súm stravného od 1. júna 2018


Prijatím opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného č. 148/2018 sa s platnosťou od 1. júna 2018 zvyšujú sumy stravného:

  • pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty na 4,80 €,
  • pre časové pásmo 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty na 7,10 €,
  • pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty na 10,90 €.

Nárok na poskytovanie stravy

Stravovanie zamestnancov je jednou zo základných pracovných podmienok a podmienok zamestnávania. Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec:

  • ktorý pracuje na základe pracovnej zmluvy,
  • ktorý v rámci jednej zmeny vykonáva prácu dlhšie ako 4 hodiny,
  • bez ohľadu na to, či pracuje na plný alebo skrátený pracovný úväzok (nie však menej ako 4 hodiny denne),
  • bez ohľadu na to, či pracuje na jednu alebo viac zmien.
 

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie

Suma stravného má okrem iného dopad na sumu príspevku zamestnávateľa na stravovanie podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce (Stravovanie zamestnancov). Podľa uvedeného ustanovenia zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu (opatrenia MPSVaR). Maximálna suma stravného je tak po novom 2,64 €.

Hodnota stravovacej poukážky

Zvyšuje sa aj hodnota stravovacej poukážky, ktorá musí podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, čo je po novom 3,60 €.

Rozdiel medzi starou a novou minimálnou hodnotou stravného lístka nemôže zamestnávateľ zamestnancovi doplatiť v hotovosti, alebo na účet. To by sa považovalo za finančný príspevok na stravovanie, a ten je možné poskytnúť len v špecifických prípadoch, ktoré určuje § 152 ods. 6 a 7 Zákonníka práce.

Keďže podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov stravnými lístkami sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky, je zamestnávateľ povinný prispievať na stravný lístok sumou najmenej 55 % zo sumy stravného lístka, čo je po novom suma 1,98 €. Zamestnávateľ môže prispievať aj vyššou sumou, najviac však do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až12 hodín, čo je po novom 2,64 €.

Spracovala: Ing. Martina Lapšová, HOUR, spol. s r.o.