Vývoj priemernej mzdy v priebehu rokov.

Poznáme viacero základných pojmov z oblasti miezd pričom niektoré z nich sú priamo definované zákonom č. 311/2001 Z. z. Priemerná mzda týmto zákonom síce definovaná nie je, no predstavuje pre nás jeden zo základných štatistických ukazovateľov z oblasti miezd. Napríklad štúdia spoločnosti Ericsson priniesla zistenie, že výška priemernej hrubej mzdy je ovplyvňovaná rýchlosťou internetu. Vývoj úrovne priemernej mzdy je však dôležité sledovať nielen z hľadiska všeobecného výskumu, ale aj pre jej priamy vplyv na výpočet budúceho dôchodku jednotlivcov, či stanovovanie príjmovej hranice pri poskytovaní hypotéky pre mladých.

Peniaze

Čo predstavuje ukazovateľ priemernej mzdy?

Priemerná mzda je počítaná ako súčet hrubých miezd určitej skupiny jednotlivcov vydelený počtom jednotlivcov tejto skupiny, ktoré boli zúčtované k výplate za dané obdobie. Je možné ju počítať v podniku, v obci alebo národnom hospodárstve (Priemerná mesačná mzda v hrubom v národnom hospodárstve v roku 2019 bola 1064 EUR). 

Zdroj: profesia.sk

Porovnanie s minimálnou mzdou

Minimálna mzda predstavuje zákonom stanovenú minimálnu hranicu výšky príjmu na ktorú má zamestnanec nárok v zmysle § 119 ods. 1 Zákona 311/2001 Z.z Zákonník práce. Jej podiel na priemernej hrubej mzde bol v roku 1993 na úrovni 45,55%. Do roku 1997 sa tento podiel postupne prepadal až na koniec dosiahol historické minimum – 29,27%. Od tohto momentu podiel začal postupne rásť, no hodnotu z roku 1993 dosiahol až po dlhých 24 rokoch – v roku 2017 (45,60%). Tento rast pokračoval aj naďalej a v roku 2020 dosiahol historické maximum 53,41% čo znamená, že pri priemernej mesačnej mzde 1086€ bola minimálna mzda 580€. 

Vývoj priemernej mzdy

Zdroj: Minimálna mzda (1)Minimálna mzda (2)Podnikajte.sk

Porovnanie s mierou inflácie

Z hľadiska životnej úrovne je dôležité pozerať sa nielen na výšku mzdy, ale aj na mieru inflácie t. j. rast cenovej hladiny prevádzaný poklesom kúpnej sily peňažnej jednotky.

Vývoj priemernej mzdy

Zdroj: Finsight.skŠÚSR

Ako je možné vidieť do roku 2000 podiel minimálnej mzdy na priemernej mzde kopíroval na Slovensku mieru inflácie. Od začiatku nového milénia je možné z dlhodobého hľadiska sledovať mierne klesajúci trend miery inflácie a naopak rastúci trend podielu minimálnej mzdy na priemernej mzde. Vývoj týchto ukazovateľov nebol výrazne ovplyvnený ani krízou v roku 2008. Reálnu situáciu v čase krízy však neodzrkadľujú.

Vplyv krízy na výšku mzdy

Výšku priemernej mzdy ovplyvnila v čase krízy znižujúca sa zamestnanosť pracovníkov s nízkymi platmi.

Kríza výrazne ovplyvnila mieru nezamestnanosti na ktorú, mala negatívny vplyv v roku 2000 i 2008. Tá poklesla hlavne v odvetviach reštaurácií a pohostinstiev, veľkoobchodu ako aj v priemyselnej výrobe. Všetky tieto odvetvia registrovali nižšie platy ako bola priemerná mzda v hospodárstve, a preto priemerná mzda v hospodárstve aj v čase krízy mierne rástla. Vplyv krízy je viditeľný aj v indexe nominálnej a reálnej mzdy, ktoré zaznamenali výrazný pokles v čase krízy.

Vývoj priemernej mzdy

Zdroj: FinreportInštitút zamestnanostiIA MPSVR SRSTATdat.

V čase koronakrízy bolo možné vidieť paralelu vo vývoji nezamestnanosti i indexov nominálnej a reálnej mzdy – a to aj napriek opatreniam vlády, ktoré mali dopady krízy zmierniť. Niektoré firmy boli nútené svoje brány zavrieť dočasne, iné zase na trvalo. V apríli 2020 priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla oproti aprílu 2019 vo vybraných trhových službách o 1,8 %, kde dosiahla 999 eur, v maloobchode o 1,6 % na 759 eur a vo veľkoobchode o 0,8 %, čo predstavovalo 1014 eur. Výrazný pokles priemernej nominálnej mesačnej mzdy bol v apríli 2020 zaznamenaný v oblasti ubytovania -  o 26,9 % na 543 eur. Podobne poklesla aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, kde klesla o 9,8 % na 460 eur, v priemysle o 8,8 % na 1083 eur, doprave a skladovaní o 5,5 % na 956 eur, v predaji a oprave motorových vozidiel o 4,8 %, kde dosiahla 981 eur, v informačných a komunikačných činnostiach o 2,9 % na 1994 eur a v stavebníctve o 1,4 % na 722 eur. 

Vývoj priemernej mzdy

Zdroj: Forbes