Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Podpora

Aktualizácie systému Humanet vo verzii 10

Podrobný popis zmien nájdete v dokumentácii po prihlásení do systému Humanet


Verzia 10.07


Online mzdy a personalistika

 • Aktualizované výkazy k opatreniu č. 1, 3A a 3B pre priznanie finančného príspevku za jún 2020

Online podvojné a jednoduché účtovníctvo

 • Drobné úpravy (tlač interných dokladov, prenos v adresári partnerov)Verzia 10.06


Online mzdy a personalistika

 • Legislatíva - Nová suma životného minima platná od 1. júla 2020
 • Zrušenie nastavenia Krátiť základný plat mesačný % úväzku
 • Export účtovného dokladu pre účtovníctvo HELIOS (xlsx)
 • Nová funkcia Servis vo voľbe Tlače a výstupy/ Evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • Rozšírenie možností zápisu údajov do parametra Nm v skupine Cdtr
 • Upravená hlavička evidencie Osoba a Rola
 • Rozšírenie funkcie Import do evidencie Osoba a Rola o funkciu aktualizácie údajov

Online podvojné a jednoduché účtovníctvo

 • Výstupy - v Daňovom priznaní k dani z príjmu možnosť označiť, že si užívateľ uplatňuje podľa §24b zákona č.67/2020 Z.z. doteraz neuplatnené daňové straty za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018. Po označení je políčko základu dane voľné na prepisovanie.
 • Fakturácia - zohľadnenie novej adresy sídla organizácie podľa váhy jednotlivých adries.Verzia 10.051


Online mzdy a personalistika

 • Aktualizované výkazy k opatreniu č. 1, 3A a 3B pre priznanie finančného príspevku za máj 2020Verzia 10.05


Online mzdy a personalistika

 • Legislatívne zmeny
  • Zapracovanie výpočtov osobitného sociálneho poistenia príslušníkov obecnej polície na záložke SP - rozpočítanie príjmov - § 139a a SP – parametre
  • Nová položka SMF80194 Poist. na SP zamca z 13. platu
  • Výmena xlsx súborov výkazu k opatreniu č. 1 a 3A po inštalácii updatu 10.042 v oprave inštalovanej 25.5.2020
  • Štatistika Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku v nepodnikateľskej sfére V/B (MPSVR SR) 6-01 platná na rok 2020
 • Aktualizovaná príručka Ako začať – personalistika a mzdy
 • Možnosť odomknúť uzamknuté obdobie z voľby Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia
 • Nové informácie na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy
  • Zobrazenie tarifnej triedy, tarifného stupňa, percenta úväzku a prepočítanej sumy funkčného platu u zamestnancov s nastaveným zákonom pre odmeňovanie Zákon o verejnom záujme
  • Zobrazenie percenta úväzku a prepočítanej sumy základného platu mesačného alebo základného platu zmluvného u zamestnancov s nastaveným zákonom pre odmeňovanie Zákonník práce
 • Záložka Rola/ Identifikácia/ Odb. prax - zobrazenie započítanej praxe v časti Doba praxe
 • Doplnenie novej osobnej karty pre pridanie evidencie Rola o políčka Číslo roly, Stredisko, Pracovné miesto, Funkcia
 • Import do evidencie Osoba a Rola – znovu sprístupnenie formulára Osobná karta
 • Číslo roly – rôzne vylepšenia
  • Možnosť nastaviť údaj Číslo roly ako povinný údaj na vyplnenie
  • Úprava metódy validácie čísla roly
  • Rozšírenie funkcie Generovať čísla rolí automaticky
   • Zápis osobného čísla do čísla roly
   • Vytvorenie čísla roly bez oddeľovača
 • Rozšírenie funkcie Import dát o nové dátové parametre
  • Nový dátový parameter Štátna príslušnosť v koreňovej dátovej skupine Osoba
  • Nová dátová podskupina Miesto výkonu práce v koreňovej dátovej skupine Rola osoby
  • Nová koreňová dátová skupina Platové zaradenie
 • Zjednodušené pridávanie evidencie Osoba a Rola pre potreby modulov pre oblasť dochádzky a riadenia ľudských zdrojov
 • Funkcia Správa užívateľov pre os

Online podvojné a jednoduché účtovníctvo

 • V rámci updatu 10.05 boli v účtovných databázach vykonané len drobné opravy. Ich podrobný popis je uvedený v sprievodných listoch.Verzia 10.042


Online mzdy a personalistika

 • Aktualizované výkazy k opatreniu č. 1, 3A a 3B pre priznanie finančného príspevku za apríl 2020Verzia 10.04


Online mzdy a personalistika

 • Nové výkazy na sociálne poistenie platné od 1.4.2020
 • Nová kal. zmena Náhrada v čase mimor. situácie 80 %
 • Nový fond osobitného sociálneho poistenia príslušníkov obecnej polície
 • Možnosť vygenerovať samostatne platbu za zamestnanca a platbu za zamestnávateľa na sociálne a zdravotné poistenie
 • Výkazy pre priznanie finančného príspevku
  • Výkaz pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1 – verzia pre marec 2020
  • Výkaz pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 3 (A) – verzia pre marec 2020
  • Výkaz pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 3 (B) – verzia pre marec 2020

Online podvojné a jednoduché účtovníctvo

 • Účtovníctvo
  • Nové predlohy kontačných lístkov pre tlač
 • Sklad
  • Upozornenie na zmenu jednotkovej ceny príjemky, pokiaľ k nej existuje skladová výdajka
 • Servisné úkony
  • Import miezd Humanet pomocou nového tlačidlaVerzia 10.03


Online mzdy a personalistika

  • Legislatívne zmeny
   • Nový typ ošetrovného Ošetrovné § 293er a nový typ nemoci Nemoc § 293er v súvislosti so zavedením sociálno-ekonomických opatrení proti koronavírusu
   • Nový fond sociálneho poistenia príslušníkov obecnej polície – osobitný fond
   • Nové tlačivo a nová štruktúra RLFO
   • Nová štatistika Štvrťročný výkaz produkčných odvetví Prod 3-04 pre rok 2020, modul 5
   • Štatistika Štvrťročný výkaz o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 pre rok 2020
   • Štatistika Štvrťročný výkaz o práci Práca 2-04 platná pre rok 2020
   • Štatistika Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP1-01 za rok 2019
   • Štatistika ISCP PLATY – doplnenie mzdových položiek, ktoré boli zapracované do systému v predchádzajúcich updatoch
  • Doplnenie definície zrážky typu Doplnkové dôchodkové sporenie a Životné poistenie o tabuľku Súvisiace mzdové položky pre potreby automatického zápisu dodatkových parametrov pri pridávaní mzdových položiek príspevkov zamestnávateľa ručne alebo importom
  • Import dát – rozšírenie funkcie
   • Nová dátová skupina Rola osoby PAM položka s poznámkou
   • Nová dátová skupina PAM položka
  • Import dochádzky – rozšírenie funkcie o import z dochádzkového modulu Humanet
   • Import dochádzky do mzdového kalendára importom súboru .xlsx exportovaného z dochádzkového modulu Humanet
   • Import dochádzky do mzdového kalendára z dochádzkového modulu Humanet priamym zápisom

Online podvojné a jednoduché účtovníctvo

  • Účtovníctvo
   • Homebanking – odstránenie neaktuálnych spracovateľov importu bankových výpisov
  • Fakturácia
   • Kontrola aktuálnej adresy obchodného partnera
   • Úprava generovania faktúr podľa vlastností
  • Sklad
   • Skladové pohyby – výstup pre funkcionalitu Vytvoriť počiatočný stav
   • Skladové pohyby – upozornenie pri zmene ceny príjemkyVerzia 10.02


Online mzdy a personalistika

 • Nové položky pre príplatok za profesijný rozvoj
 • Nový vzor oznámenia o výške funkčného platu
 • Aktualizovaná vzorová riadková zostava URZ019 Platová inventúra
 • Ročné daňové hlásenie za rok 2019
 • Posudzovanie dôchodcov od 1.1.2020 – ďalšie úpravy v súvislosti so zavedením nového políčka pre dátum rozhodnutia o priznaní dôchodku
 • Aktualizovaná vzorová riadková zostava URZ011 Prehľad osôb poberajúcich dôchodok a osôb so ZPS
 • Nové vzorové riadkové zostavy URZ011_2 Prehľad osôb poberajúcich dôchodok, URZ011_3 Prehľad zam. s typom dôch. „dovŕšenie dôchodkového veku“
 • Ročné zúčtovanie ZP – otvorenie roka 2019
 • Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Omega (txt Olymp)
 • Nová definícia UD07 Účtovný doklad s rozúčtovaním po zamestnancoch (osobné číslo) a útvaroch (kód)
 • Evidencia zamestnancov podľa kategórií prác z hľadiska zdravotných rizík
 • Doplnenie funkcie Import do evidencie Osoba a Rola

Online podvojné účtovníctvo

 • DPH
  • Daňové priznanie – aktualizované tlačivá Daňové priznanie k DPH a Súhrnný výkaz DPH
  • Nove kódy pre DPH platné od 1.1.2020
  • Preúčtovanie / zaúčtovanie už vytvorenej závierky DPH - umožňuje užívateľom preúčtovať závierku DPH, ktorá bola pôvodne vytvorená bez číselného radu pre interný doklad
 • Majetok
  • Nový spôsob vyradenia – nepeňažný vklad
  • Nové kódy klasifikácie podľa legislatívnych zmien
  • Nová odpisová podskupina pre budovy podľa legislatívnych zmien
  • Formulár Dlhodobého majetku – tlačidlo pre Klasifikáciu produkcie a Plán odpisov bolo umiestnené nad formulár pre Dlhodobý majetok, aby bolo možné kedykoľvek ich využiťVerzia 10.01


Online mzdy a personalistika

 • Aktualizované legislatívne pomôcky a videonávod k žiadosti o ročné zúčtovanie dane

DÔLEŽITÉ: Čiastkový základ dane v roku 2019 a poistné na sociálne poistenie zaplatené z tej časti 13. platu, ktorá je od dane oslobodená

 • Ako vysporiadať neoprávnene uplatnené poistné z 13. platu oslobodeného od dane vyplateného v roku 2019 
  • Potvrdenie o zdaniteľnom príjme – možnosť vystaviť opravné potvrdenie, v ktorom bude upravená suma poistného
  • Vyrovnanie dane – možnosť vysporiadať nedoplatok na dani z neoprávnene uplatnenej sumy poistného
 • Ako vysporiadať neoprávnene uplatnené poistné zo 14. platu oslobodeného od dane vyplateného v roku 2018
 • Legislatívne zmeny platné od 1.1.2020 
  • Novela Zákona č. 553/2003 
   • Nová položka Príplatok VS - za vedenie mot. vozidla 2
  • Novela Zákona o dani z príjmov 
   • Príspevok na ubytovanie
   • Potvrdenie o zdaniteľnom príjme 2019 a 2020 – možnosť vložiť do tlačiva pečiatku a poslať tlačivo mailom
   • Zmena spôsobu zaokrúhľovania pri výpočte daňových veličín
  • Novela Zákona o sociálnom poistení 
   • Posudzovanie dôchodcov
   • Dovŕšenie dôchodkového veku
  • Daňové tlačivá 
   • Mesačný daňový prehľad pre rok 2020
   • Oznámenie o zrážkovej dani pre rok 2020
   • Potvrdenie o zdaniteľnom príjme 2019 a 2020 – uvádzanie príspevku za rekreáciu za predchádzajúci rok
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019
 • Výkaz ÚPSVaR za rok 2019
 • Export účtovného dokladu do Humanetu priamym zápisom cez Humanet API
 • Export účtovného dokladu pre účtovníctvo KIS (csv)
 • Nové parametre rozúčtovania

Podvojné a jednoduché účtovníctvo

Pokladňa

 • Pridaný parameter POPIS_DOKLADU v tlačových predlohách pre pokladničný doklad. (Pre to, aby popis dokladu bol súčasťou pokladničného dokladu, je potrebné si vytvoriť individuálnu predlohu.)
 • Výkazy 
  • Aktualizované tlačivá Daňové priznanie PO a Daňové priznanie FO typ B za rok 2019.
  • Dopracovaná funkcionalita na vyhľadanie príjímateľa v časti VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane v Daňovom priznaní PO ale i v Daňovom priznaní FO typ B. Subjekty vyhľadá v databáze Finstatu už na základe troch písmen z názvu.
 • Iné drobné opravy 
  • Opätovná editácia fakturačných dokladov v cudzej mene
  • Výstupy - inventarizácia - evidencia verzií
  • Tlač adresy vo fakturačných dokladoch