Podpora

Aktualizácie systému Humanet vo verzii 10

Podrobný popis zmien nájdete v dokumentácii po prihlásení do systému Humanet

Verzia 10.11

Online mzdy a personalistika

 • Nové výkazy k opatreniu č. 1, 3A a 3B pre priznanie finančného príspevku Prvá pomoc Plus od mesiaca október 2020 sú vo voľbe Výkazy
 • Nový identifikátor právneho vzťahu do Sociálnej poisťovne - IČPV 
  • Nové políčko Identifikačné číslo právneho vzťahu v evidencii Rola
  • Import IČPV prostredníctvom csv súboru zo Sociálnej poisťovne 
 • Nový registračný list fyzickej osoby, formulár a štruktúra platné od 28.12.2020
 • Nové označovacie políčko Cudzinec bez pobytu v Slovenskej republike
 • Nové výberové políčko Štát narodenia
 • Legislatívne zmeny od 1.1.2021 
  • Aktualizácia mzdových konštánt
  • Kalendár pre roky 2022 a 2023
  • Vyhlásenie k dani na rok 2021
  • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2020, posielanie Žiadosti e-mailom
  • Nová vzorová formulárová zostava UFZ020 Oznámenie poistnej udalosti COVID-19
  • Výkaz ÚPSVaR za rok 2020

Online podvojné účtovníctvo

Fakturácia:

 • Možnosť zvoliť adresáta pri odosielaní fakturačných dokladov emailom
 • Možnosť požiadať o potvrdenie o prijatí pri odosielaní z vlastného mailového servera  Verzia 10.10

  Online podvojné účtovníctvo

  • Adresár:
   • Zobrazovanie PSČ pri zadávaní obce
   • Označenie políčka Platca DPH   Verzia 10.09

   Online mzdy a personalistika

   • Výkazy k opatreniu č. 1, 3A a 3B pre priznanie finančného príspevku za mesiac september 2020
   • Aktualizácia Panela podpory
   • Nový nástroj podpory užívateľom Humanet help
   • Výplatné pásky – možnosť nastaviť v definícii položky zobrazovanie aj pri nulovej hodnote
   • Informácia pre zákazníkov, ktorí využívajú prenos účtovného dokladu do programu Humanet priamym zápisom cez API
   • Notifikácie pre udalosti

   Online podvojné účtovníctvo

   • Pridanie Jednoduchej spoločnosti na akcie medzi právne formy
   • Obmedzenie výberu druhu výkazu DPH podľa typu závierky DPH: pre riadnu závierku sú k dispozícii výkazy riadne a opravné, pre dodatočnú závierku sú k dispozícii dodatočné výkazy
   • Aktualizácia Panela podpory    Verzia 10.08

    Online mzdy a personalistika

    • Aktualizované výkazy k opatreniu č. 1, 3A a 3B pre priznanie finančného príspevku za mesiace júl a august 2020
    • Aktualizovaný číselník KOV štatistík TREXIMA pre rok 2020
    • Konto pracovného času

    Online podvojné účtovníctvo

    • Účtovníctvo:
     • Doklady v cudzej mene – duálne zobrazovanie sumy aj v cudzej, aj v domácej mene je k dispozícii len pre číselné okruhy s učením pre Cudziu menu. Užívateľom je k dispozícii tlačidlo pre načítanie kurzu z kurzového lístka, pre zvolenie kurzového lístka a tiež pre kopírovanie kurzu do účtovných predpisov.
     • Tlač započítania pohľadávok – pribudla možnosť vybrať si pečiatku pri tlači Započítania pohľadávok.
    • Fakturácia:
     • Uloženie pdf verzie – pri tlači a následnom uložení dokladu v pdf verzii je dokument uložený pod číslom dokladu. Pri výbere viacerých dokumentov je súbor uložený pod názvom Fakturácia.
    • Drobné opravy


    Verzia 10.07

    Online mzdy a personalistika

    • Aktualizované výkazy k opatreniu č. 1, 3A a 3B pre priznanie finančného príspevku za jún 2020

    Online podvojné a jednoduché účtovníctvo

    • Drobné úpravy (tlač interných dokladov, prenos v adresári partnerov)


    Verzia 10.06

    Online mzdy a personalistika

    • Legislatíva - Nová suma životného minima platná od 1. júla 2020
    • Zrušenie nastavenia Krátiť základný plat mesačný % úväzku
    • Export účtovného dokladu pre účtovníctvo HELIOS (xlsx)
    • Nová funkcia Servis vo voľbe Tlače a výstupy/ Evidenčné listy dôchodkového poistenia
    • Rozšírenie možností zápisu údajov do parametra Nm v skupine Cdtr
    • Upravená hlavička evidencie Osoba a Rola
    • Rozšírenie funkcie Import do evidencie Osoba a Rola o funkciu aktualizácie údajov

    Online podvojné a jednoduché účtovníctvo

    • Výstupy - v Daňovom priznaní k dani z príjmu možnosť označiť, že si užívateľ uplatňuje podľa §24b zákona č.67/2020 Z.z. doteraz neuplatnené daňové straty za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018. Po označení je políčko základu dane voľné na prepisovanie.
    • Fakturácia - zohľadnenie novej adresy sídla organizácie podľa váhy jednotlivých adries.


    Verzia 10.051

    Online mzdy a personalistika

    • Aktualizované výkazy k opatreniu č. 1, 3A a 3B pre priznanie finančného príspevku za máj 2020


    Verzia 10.05

    Online mzdy a personalistika

    • Legislatívne zmeny
     • Zapracovanie výpočtov osobitného sociálneho poistenia príslušníkov obecnej polície na záložke SP - rozpočítanie príjmov - § 139a a SP – parametre
     • Nová položka SMF80194 Poist. na SP zamca z 13. platu
     • Výmena xlsx súborov výkazu k opatreniu č. 1 a 3A po inštalácii updatu 10.042 v oprave inštalovanej 25.5.2020
     • Štatistika Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku v nepodnikateľskej sfére V/B (MPSVR SR) 6-01 platná na rok 2020
    • Aktualizovaná príručka Ako začať – personalistika a mzdy
    • Možnosť odomknúť uzamknuté obdobie z voľby Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia
    • Nové informácie na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy
     • Zobrazenie tarifnej triedy, tarifného stupňa, percenta úväzku a prepočítanej sumy funkčného platu u zamestnancov s nastaveným zákonom pre odmeňovanie Zákon o verejnom záujme
     • Zobrazenie percenta úväzku a prepočítanej sumy základného platu mesačného alebo základného platu zmluvného u zamestnancov s nastaveným zákonom pre odmeňovanie Zákonník práce
    • Záložka Rola/ Identifikácia/ Odb. prax - zobrazenie započítanej praxe v časti Doba praxe
    • Doplnenie novej osobnej karty pre pridanie evidencie Rola o políčka Číslo roly, Stredisko, Pracovné miesto, Funkcia
    • Import do evidencie Osoba a Rola – znovu sprístupnenie formulára Osobná karta
    • Číslo roly – rôzne vylepšenia
     • Možnosť nastaviť údaj Číslo roly ako povinný údaj na vyplnenie
     • Úprava metódy validácie čísla roly
     • Rozšírenie funkcie Generovať čísla rolí automaticky
      • Zápis osobného čísla do čísla roly
      • Vytvorenie čísla roly bez oddeľovača
    • Rozšírenie funkcie Import dát o nové dátové parametre
     • Nový dátový parameter Štátna príslušnosť v koreňovej dátovej skupine Osoba
     • Nová dátová podskupina Miesto výkonu práce v koreňovej dátovej skupine Rola osoby
     • Nová koreňová dátová skupina Platové zaradenie
    • Zjednodušené pridávanie evidencie Osoba a Rola pre potreby modulov pre oblasť dochádzky a riadenia ľudských zdrojov
    • Funkcia Správa užívateľov pre os

    Online podvojné a jednoduché účtovníctvo

    • V rámci updatu 10.05 boli v účtovných databázach vykonané len drobné opravy. Ich podrobný popis je uvedený v sprievodných listoch.


    Verzia 10.042

    Online mzdy a personalistika

    • Aktualizované výkazy k opatreniu č. 1, 3A a 3B pre priznanie finančného príspevku za apríl 2020


    Verzia 10.04

    Online mzdy a personalistika

    • Nové výkazy na sociálne poistenie platné od 1.4.2020
    • Nová kal. zmena Náhrada v čase mimor. situácie 80 %
    • Nový fond osobitného sociálneho poistenia príslušníkov obecnej polície
    • Možnosť vygenerovať samostatne platbu za zamestnanca a platbu za zamestnávateľa na sociálne a zdravotné poistenie
    • Výkazy pre priznanie finančného príspevku
     • Výkaz pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1 – verzia pre marec 2020
     • Výkaz pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 3 (A) – verzia pre marec 2020
     • Výkaz pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 3 (B) – verzia pre marec 2020

    Online podvojné a jednoduché účtovníctvo

    • Účtovníctvo
     • Nové predlohy kontačných lístkov pre tlač
    • Sklad
     • Upozornenie na zmenu jednotkovej ceny príjemky, pokiaľ k nej existuje skladová výdajka
    • Servisné úkony
     • Import miezd Humanet pomocou nového tlačidla


    Verzia 10.03

    Online mzdy a personalistika

     • Legislatívne zmeny
      • Nový typ ošetrovného Ošetrovné § 293er a nový typ nemoci Nemoc § 293er v súvislosti so zavedením sociálno-ekonomických opatrení proti koronavírusu
      • Nový fond sociálneho poistenia príslušníkov obecnej polície – osobitný fond
      • Nové tlačivo a nová štruktúra RLFO
      • Nová štatistika Štvrťročný výkaz produkčných odvetví Prod 3-04 pre rok 2020, modul 5
      • Štatistika Štvrťročný výkaz o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 pre rok 2020
      • Štatistika Štvrťročný výkaz o práci Práca 2-04 platná pre rok 2020
      • Štatistika Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP1-01 za rok 2019
      • Štatistika ISCP PLATY – doplnenie mzdových položiek, ktoré boli zapracované do systému v predchádzajúcich updatoch
     • Doplnenie definície zrážky typu Doplnkové dôchodkové sporenie a Životné poistenie o tabuľku Súvisiace mzdové položky pre potreby automatického zápisu dodatkových parametrov pri pridávaní mzdových položiek príspevkov zamestnávateľa ručne alebo importom
     • Import dát – rozšírenie funkcie
      • Nová dátová skupina Rola osoby PAM položka s poznámkou
      • Nová dátová skupina PAM položka
     • Import dochádzky – rozšírenie funkcie o import z dochádzkového modulu Humanet
      • Import dochádzky do mzdového kalendára importom súboru .xlsx exportovaného z dochádzkového modulu Humanet
      • Import dochádzky do mzdového kalendára z dochádzkového modulu Humanet priamym zápisom

    Online podvojné a jednoduché účtovníctvo

     • Účtovníctvo
      • Homebanking – odstránenie neaktuálnych spracovateľov importu bankových výpisov
     • Fakturácia
      • Kontrola aktuálnej adresy obchodného partnera
      • Úprava generovania faktúr podľa vlastností
     • Sklad
      • Skladové pohyby – výstup pre funkcionalitu Vytvoriť počiatočný stav
      • Skladové pohyby – upozornenie pri zmene ceny príjemky


    Verzia 10.02

    Online mzdy a personalistika

    • Nové položky pre príplatok za profesijný rozvoj
    • Nový vzor oznámenia o výške funkčného platu
    • Aktualizovaná vzorová riadková zostava URZ019 Platová inventúra
    • Ročné daňové hlásenie za rok 2019
    • Posudzovanie dôchodcov od 1.1.2020 – ďalšie úpravy v súvislosti so zavedením nového políčka pre dátum rozhodnutia o priznaní dôchodku
    • Aktualizovaná vzorová riadková zostava URZ011 Prehľad osôb poberajúcich dôchodok a osôb so ZPS
    • Nové vzorové riadkové zostavy URZ011_2 Prehľad osôb poberajúcich dôchodok, URZ011_3 Prehľad zam. s typom dôch. „dovŕšenie dôchodkového veku“
    • Ročné zúčtovanie ZP – otvorenie roka 2019
    • Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Omega (txt Olymp)
    • Nová definícia UD07 Účtovný doklad s rozúčtovaním po zamestnancoch (osobné číslo) a útvaroch (kód)
    • Evidencia zamestnancov podľa kategórií prác z hľadiska zdravotných rizík
    • Doplnenie funkcie Import do evidencie Osoba a Rola

    Online podvojné účtovníctvo

    • DPH
     • Daňové priznanie – aktualizované tlačivá Daňové priznanie k DPH a Súhrnný výkaz DPH
     • Nove kódy pre DPH platné od 1.1.2020
     • Preúčtovanie / zaúčtovanie už vytvorenej závierky DPH - umožňuje užívateľom preúčtovať závierku DPH, ktorá bola pôvodne vytvorená bez číselného radu pre interný doklad
    • Majetok
     • Nový spôsob vyradenia – nepeňažný vklad
     • Nové kódy klasifikácie podľa legislatívnych zmien
     • Nová odpisová podskupina pre budovy podľa legislatívnych zmien
     • Formulár Dlhodobého majetku – tlačidlo pre Klasifikáciu produkcie a Plán odpisov bolo umiestnené nad formulár pre Dlhodobý majetok, aby bolo možné kedykoľvek ich využiť


    Verzia 10.01

    Online mzdy a personalistika

    • Aktualizované legislatívne pomôcky a videonávod k žiadosti o ročné zúčtovanie dane

    DÔLEŽITÉ: Čiastkový základ dane v roku 2019 a poistné na sociálne poistenie zaplatené z tej časti 13. platu, ktorá je od dane oslobodená

    • Ako vysporiadať neoprávnene uplatnené poistné z 13. platu oslobodeného od dane vyplateného v roku 2019 
     • Potvrdenie o zdaniteľnom príjme – možnosť vystaviť opravné potvrdenie, v ktorom bude upravená suma poistného
     • Vyrovnanie dane – možnosť vysporiadať nedoplatok na dani z neoprávnene uplatnenej sumy poistného
    • Ako vysporiadať neoprávnene uplatnené poistné zo 14. platu oslobodeného od dane vyplateného v roku 2018
    • Legislatívne zmeny platné od 1.1.2020 
     • Novela Zákona č. 553/2003 
      • Nová položka Príplatok VS - za vedenie mot. vozidla 2
     • Novela Zákona o dani z príjmov 
      • Príspevok na ubytovanie
      • Potvrdenie o zdaniteľnom príjme 2019 a 2020 – možnosť vložiť do tlačiva pečiatku a poslať tlačivo mailom
      • Zmena spôsobu zaokrúhľovania pri výpočte daňových veličín
     • Novela Zákona o sociálnom poistení 
      • Posudzovanie dôchodcov
      • Dovŕšenie dôchodkového veku
     • Daňové tlačivá 
      • Mesačný daňový prehľad pre rok 2020
      • Oznámenie o zrážkovej dani pre rok 2020
      • Potvrdenie o zdaniteľnom príjme 2019 a 2020 – uvádzanie príspevku za rekreáciu za predchádzajúci rok
    • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019
    • Výkaz ÚPSVaR za rok 2019
    • Export účtovného dokladu do Humanetu priamym zápisom cez Humanet API
    • Export účtovného dokladu pre účtovníctvo KIS (csv)
    • Nové parametre rozúčtovania

    Podvojné a jednoduché účtovníctvo

    Pokladňa

    • Pridaný parameter POPIS_DOKLADU v tlačových predlohách pre pokladničný doklad. (Pre to, aby popis dokladu bol súčasťou pokladničného dokladu, je potrebné si vytvoriť individuálnu predlohu.)
    • Výkazy 
     • Aktualizované tlačivá Daňové priznanie PO a Daňové priznanie FO typ B za rok 2019.
     • Dopracovaná funkcionalita na vyhľadanie príjímateľa v časti VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane v Daňovom priznaní PO ale i v Daňovom priznaní FO typ B. Subjekty vyhľadá v databáze Finstatu už na základe troch písmen z názvu.
    • Iné drobné opravy 
     • Opätovná editácia fakturačných dokladov v cudzej mene
     • Výstupy - inventarizácia - evidencia verzií
     • Tlač adresy vo fakturačných dokladoch


     Podobné články a návody

     Aktualizácie systému Humanet vo verzii 14

     Čítat ďalej

     Aktualizácie systému Humanet vo verzii 13

     Čítat ďalej

     Aktualizácie systému Humanet vo verzii 12

     Čítat ďalej