Podpora

Aktualizácie systému Humanet vo verzii 14

Podrobný popis zmien nájdete v dokumentácii po prihlásení do systému Humanet


Verzia 14.06

Online mzdy a personalistika

 • Legislatíva - nová suma životného minima platná od 1. júla 2024
 • Štatistika Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku v nepodnikateľskej sfére V/B (MPSVR SR) 6-01 platná na rok 2024
 • Nové štatistiky
  • Štatistika Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku v podnikateľskej sfére V/A (MPSVR SR) 6-01 platná na rok 2024
  • Štatistika Priem 1-12 Mesačný výkaz v priemysle, modul 1 Vybrané ukazovatele v priemysle
 • Doplnenie účtovníckych položiek pre vytvorenie a čerpanie rezervy na odmeny a prémie 4 a 5
 • Možnosť sprístupniť súkromnú definíciu importu dát alebo dochádzky užívateľom vybraných prístupových skupín
 • Definícia strediska - doplnenie údajov Platnosť od – Platnosť do
 • Drobné úpravy - úprava funkcie Výpočet priemerov na dovolenku


Online cestovné príkazy

 • Právo na modul Notifikácie pre udalosti
 • Prepínač „Firemná karta" v eviencii Roly osôb a zakázanie žiadosti o zálohu na cestu
 • Dátová položka „Záloha" pre schvaľovací proces v module CP
 • Kontrola bankového účtu cestujúceho


Online dochádzka


 • Časové korekcie - Nový typ pracovnej doby „pohyblivá - trvanie"
 • Nové prístupové právo - Zakázať editáciu dochádzkových intervalov generovaných z modulu Schvaľovanie neprítomností v skutočnej dochádzkeVerzia 14.05

Online mzdy a personalistika

 • Uvoľnenie výpočtu položiek pre odvodovú úľavy potravinárov na obdobie do decembra 2024
 • Nová voľba Import ePN
 • Výpočty zrážok – doplnenie možnosti nastaviť spôsob zaokrúhľovania výslednej sumy
 • Spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo QI (csv)
 • Výplatné pásky, Platby v hotovosti – možnosť tlačiť údaje z čiastkovej výplatnej pásky

Online cestovné príkazy

 • Rozšírenie číselníka PHM
 • Voľba Notifikácie pre udalosti
 • Skrytie nepotrebných spôsobov výplaty záloh a cestovných náhrad

Online dochádzka

 • Podmienky pre schválenie a uzamknutie dochádzky
 • Protokol dochádzky - informácia o schválení/uzamknutí dochádzky
 • Protokol dochádzky - povolené dochádzkové zmeny, prerušenia a príplatky
 • Protokol pohotovostí - hromadná tlač
 • Import ePN
 • Plánované úlohy pre import ePN
   Verzia 14.04

   Online mzdy a personalistika

   • Odmeny pedagogických a odborných zamestnancov škôl podľa regiónov – informácia
   • Nový nástroj podpory kontextový Humanet help
   • Možnosť spracovať výplatnú pásku, rekapituláciu a platby podľa metodiky zúčtovania projektov
   • Nová dátová skupina S003775-3, Rola osoby - hlavný úväzok a vedľajšie úväzky pre potreby riadkových a formulárových zostáv
   • Rozšírenie funkcie Import osoby a roly o import z csv súboru

   Online podvojné účtovníctvo

   • Možnosť generovať QR kód na faktúre bez dátumu splatnosti
   • Upozornenie pri spustení plánu odpisov
   • Možnosť deaktivovať okruh číslovania
   • Číslovanie drobného majetku
   • Číslovanie skladových pohybov

   Online dochádzka

   • Kontrola existencie neschválenej žiadanky, pri schválení dochádzky
   • Povoliť prenos do miezd len ak je dochádzka uzamknutá
   • Záložka ME Stav v kalendári roly
   • Synchronizácia čerpaní/zostatkov lekárov z PAM

     Verzia 14.03

     Online mzdy a personalistika

     • Export csv súboru so zoznamom zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím
     • Štatistika Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP 1-01 za rok 2023
     • Štatistika Práca/A 2-04
     • Štatistika Práca/B 2-04
     • Nová mzdová položka SMF608221 Zamestnanecké akcie – nezd.
     • Nová kalendárna zmena Náhradné voľno bez krát.
     • Rozšírenie funkcie Import dochádzky o import dochádzkových odchýlok zo sumárnych položiek


       Verzia 14.021

       Online mzdy a personalistika

       • Vyrovnanie dane za rok 2023 – rozšírenie výpočtu daňového bonusu na zaplatené úroky
       • Predĺženie štátnej pomoci potravinárom a poľnohospodárom do júna 2024

         Verzia 14.02

         Online mzdy a personalistika

         Legislatíva

         • Dividendy za účtovné obdobia roku 2024 a ďalšie sa bude zdaňovať 10% zrážkovou daňou
         • Výpočet 10% zrážkovej dane z dividend
         • Aktualizácia číselníka KOV štatistík TREXIMA pre rok 2023

         Nové funkcie

         • Možnosť spustiť hromadné odstránenie vypočítanej mzdy
         • Doplnenie účtovníckych položiek pre vytvorenie a čerpanie rezervy na odmeny a prémie 3

         Online podvojné účtovníctvo

         • Prepracovaný import bankových výpisov
         • Výber číselného radu pri tlači denníka
         • Revízia zostavy Súpis DM – vlastné a cudzie zdroje
         • Prichytávanie stĺpcov v novej fakturácii

         Online cestovné príkazy

         • Synchronizácia práv na akcie pre CP s modulom SD
         • Nový parameter pre tlačovú zostavu
         • Kontrola platnosti údajov cestujúceho

           Verzia 14.01

           Online mzdy a personalistika

           Legislatíva

            • Aktualizácia mzdových konštánt od 1.1.2024
             • Sadzba poistného na zdravotné poistenie za zamestnávateľa
             • Sadzba povinných príspevkov do II. piliera dôchodkového sporenia
            • Zrušenie sviatku 1. september Deň Ústavy Slovenskej republiky od roku 2024
            • Zmena v posudzovaní vylúčenej doby od 1.1.2024
            • Podklady pre ročný výkaz ÚPSVaR za rok 2023
            • Aktualizácia tabuliek zdravotníckych zamestnancov od 1.1.2024
            • Mesačný daňový prehľad na rok 2024
            • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023
            • Ročné daňové hlásenie za rok 2023

           Nové funkcie

           • Nový spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo MS Dynamics 365 BC (txt)
           • Nový spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo SAP (xml)
           • Štatistika M (MZ SR) 1-01


              Online podvojné účtovníctvo

              • Úprava vyhľadávania v knihe záväzkov
              • Úprava skladovej karty z novej fakturácie


                 Podobné články a návody

                 Aktualizácie systému Humanet vo verzii 13

                 Čítat ďalej

                 Aktualizácie systému Humanet vo verzii 12

                 Čítat ďalej

                 Aktualizácie systému Humanet vo verzii 11

                 Čítat ďalej