Podpora

Aktualizácie systému Humanet vo verzii 13

Podrobný popis zmien nájdete v dokumentácii po prihlásení do systému Humanet 

Verzia 13.11

Online mzdy a personalistika

 • Aktualizácia mzdových konštánt od 1.1.2024
 • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023
 • Zaradenie položky SMF90989 Vrátenie stabiliz. príspevku celkom do potvrdenia o zdaniteľnom príjme a do ročného zúčtovania dane za rok 2023
 • Spustenie výpočtu čerpania dní na návštevu lekára cez priemernú dĺžku zmeny prepočítanú na 5 pracovných dní v týždni
 • Nový spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo ERP eso/es (dbf)
 • Nový spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo BarIS (csv)
 • Nová špecifikácia roly štatutár/člen SVB
 • Nové voľby Užívateľské skupiny položiek a Užívateľské skupiny odmeňovania
 • Rozšírenie funkcie importu kódov KOV
 • Doplnenie možnosti zadať Prázdny výber do políčok na záložke Pracovné zaradenie, v ktorých funkcia chýbala
 • Funkcia na konverziu veľkých písmen na malé v mene a v priezvisku
 • Nová evidencia Kalendár
 • Úprava spôsobu zápisu historických údajov pri pridávaní novej evidencie rola
 • Úprava zobrazovania obdobia spracovania v hlavičke
 • Úprava generovania csv súborov v kódovaní UTF-8-BOM


Online podvojné účtovníctvo

 • Orezávanie medzier a validácia niektorých polí
 • Názvy účtov v sumároch v denníku
 • Stav uhradenia interného dokladu   Verzia 13.10

   Online mzdy a personalistika

   • Aktualizované príručky
   • Informácia pre užívateľov: Vrátenie stabilizačného príspevku a metodické usmernenie Ministerstva financií SR o účtovaní stabilizačného príspevku
   • Nová mzdová položka SMF90989 Vrátenie stabiliz. príspevku celkom
   • Ďalšia úprava výpočtu vymeriavacieho základu z rozpočítaných príjmov pri uplatnení OOP alebo OOP-SP a dosiahnutí maximálneho vymeriavacieho základu
   • Zavedenie používania spôsobu zaokrúhľovania nastaveného v PAM položke
   • Zavedenie možnosti zadať spôsob zaokrúhľovania v PAM položke cez nastavenia na záložke PAM položky vo voľbe Agentúrne zamestnávanie/ Zmluvy a objednávky
   • Nová voľba Užívateľské nastavenia PAM položiek
   • Rozšírenie údajov exportu účtovného dokladu pre účtovníctvo Pohoda 
   • Nová záložka Param. rozúčt. – zrážky, dieťa


   Online podvojné účtovníctvo

   • Zmeny v hlavnom menu
   • Informácia o dôvode uzamknutia účtovného dokladu
   • Odpisy v agendách s hospodárskym rokom
   • Vylepšenie práce s novou fakturáciou na malých obrazovkách (napr. mobil)
   • Párovanie pokladničného dokladu
   • Zmeny v zostave Kniha záväzkov „tlač na šírku“


     Verzia 13.091

     Online mzdy a personalistika

     • Úprava výpočtu úľavy na poistnom zamestnávateľov – potravinárov podľa usmernenia doručeného Sociálnou poisťovňou dňa 20.10.2023


               Verzia 13.09

               Online mzdy a personalistika

               • Aktualizované príručky
               • Aktualizovaný číselník KOV štatistík TREXIMA pre rok 2023
               • Úprava výpočtu sumy maximálneho vymeriavacieho základu pri uplatnení odvodovej odpočítateľnej položky a odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci podľa usmernenia Sociálnej poisťovne doručeného 27.9.2023
               • Informácie pre zamestnávateľov – potravinárov v súvislosti so zmenami vo výpočte odvodovej úľavy z rozpočítaných príjmov
               • Nový výpočet čerpania dní na návštevu lekára cez priemernú dĺžku zmeny prepočítanú na 5 pracovných dní v týždni
               • Doplnenie chýbajúcich položiek na zadanie aktívnej časti pohotovosti, ktorá sa považuje za nadčas
               • Nová koreňová dátová skupina pre tlač a import Nemoci - Parametre - Údaje z iného softvéru 
               • Položky číselníka – import nových položiek číselníka z excelu

                        Online podvojné účtovníctvo

                       • Možnosť pridávania viacerých príloh k účtovným dokladom a nový príznak v zozname
                       • Zmena vo funkcii Hromadné prečíslovanie dokladov
                       • Nastavenia fakturácie: Presunutie voľby Zapnúť novú fakturáciu
                       • Nová fakturácia: Možnosť zmeniť okruh číslovania aj po pridaní položiek 
                       • Pokladničný doklad: informatívna tabuľka súčtov predpisov dokladu


                         Verzia 13.08

                         Online mzdy a personalistika

                         • Nové evidencie v definícii útvaru - Špecifikácie, Ostatné
                         • Drobné úpravy a vylepšenia
                          • Nové dátové skupiny pre tabuľkové parametre formulárových zostáv
                          • Koreňová skupina dát Osoba - adresa
                          • Úprava číselníka S003019, Stupnica ovládania zručnosti
                          • Rozšírenie zobrazenej histórie pracovného miesta o štatistické kategórie

                                Online podvojné účtovníctvo

                                • Rozpis DPH v účtovných dokladoch
                                • Úpravy vo fakturácii
                                • Možnosť pridávania príloh k účtovným dokladom


                                  Verzia 13.07

                                  Online mzdy a personalistika

                                  • Legislatíva
                                   • Aktualizácia rozhodnutí o plate pedagogických a odborných zamestnancov od 1. septembra 2023
                                   • Novela Zákona o sociálnom poistení platná od 1.8.2023 – úľava na poistnom zamestnávateľa – poľnohospodári, potravinári
                                   • Zadanie ošetrovného v prípade súbehu pomerov, ak zamestnanec doniesol len jeden doklad – usmernenie Sociálnej poisťovne
                                  • Možnosť zadať údaje z iného softvéru pre výpočet poistného z rozpočítaných príjmov platného pre pomery na nepravidelný príjem od 1.1.2023
                                  • Pridanie nových a aktualizácia existujúcich formulárových zostáv
                                  • Výpočet pravdepodobného zárobku cez priemernú dĺžku mesiaca
                                  • Výpočet dátumu ukončenia skúšobnej doby podľa § 37 Zákonníka práce
                                  • Vzorová definícia tabuľkovej rekapitulácie a k nej prislúchajúca vzorová prevodová tabuľka dostupné na stiahnutie v kapitole helpov
                                  • Nový spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo MAGIC (txt)
                                  • Import do evidencie Osoba a Rola – nová funkcia Pri vytváraní nových útvarov a stredísk nevytvárať prepojenie

                                         Online podvojné účtovníctvo

                                         • Možnosť zobraziť stĺpec Suma DPH v module Fakturácia / Zoznam dokladov
                                         • Prepojenie účtovného odpisu s interným dokladom
                                         • Odstránenie definícií výstupov s prívlastkom „detailná“
                                         • Zmeny v zostave Kniha záväzkov
                                         • Zoznam dokladov fakturácie – nový spracovateľ exportu do XML                                           Verzia 13.06

                                           Online mzdy a personalistika

                                           • Legislatíva
                                            • Nová suma životného minima platná od 1. júla 2023
                                            • Nové tarifné tabuľky platné od 1. septembra 2023
                                            • Novela zákona č. 553/2003 – príplatok za výkon špecializovanej činnosti supervízora
                                           • Nové metodické usmernenie Sociálnej poisťovne k ELDP
                                           • Nové usmernenie Sociálnej poisťovne k uplatňovaniu odvodovej odpočítateľnej položky z dohody na výkon sezónnej práce z príjmov po skončení
                                           • Presun záložky ME stav na úroveň záložky Nemoci
                                           • Nový typ importu dát Osoba – kontakty, spojenia
                                           • Zobrazovanie kódu útvaru, strediska, pracovného miesta, zákazky, funkcie v zozname vedľajších úväzkov
                                           • Možnosť sprístupniť mzdovú položku pre tlač do riadkových/formulárových zostáv aj užívateľovi bez prístupu k vypočítaným mzdám
                                           • Možnosť sprístupniť súkromnú zostavu užívateľom vybraných prístupových skupín

                                            Online podvojné účtovníctvo

                                            • Sklad – zlúčenie skladových kariet
                                            • Nový typ kontaktu organizácie
                                            • Nové práva pre prístup k riadkovým a formulárovým zostavám
                                            • Nová fakturácia – kopírovanie položiek z dokladov


                                              Verzia 13.05

                                              Online mzdy a personalistika

                                              • Legislatíva
                                               • Nové potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
                                               • Zákonník práce - príplatky od 1.6.2023
                                               • Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti – nové položky
                                              • Rozšírenie funkcie Platové postupy
                                              • Import dochádzky – rozšírenie funkcie o import korekcie fondu (nadfond, podfond)
                                              • Nový spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo SPIN (xml)
                                              • Nový spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Pohoda (xml)
                                              • Voľba Výplatné pásky – možnosť spracovať pásky v poradí podľa triediaceho kritéria
                                              • Skupina dovoleniek – možnosť zadať nárok na dodatkovú dovolenku aj v menšom rozsahu ako 5 dní za rok
                                              • Hromadné generovanie hesla do kontaktu typu e-mailová adresa pre výplatné pásky
                                              • Nové PAM a mzdové položky Odmena nekrát. o neprítomnosť 1 až 4 a Odmena krát. o neprítomnosť 1 až 4
                                              • Drobné úpravy a vylepšenia zo zoznamu evidovaných požiadaviek od zákazníkov

                                               Online podvojné účtovníctvo

                                               • Ďalšie systémové zostavy v podvojnom účtovníctve
                                               • Nový spôsob výpočtu kurzových rozdielov a načítania menového kurzu
                                               • Rozpad účtov účtovnej závierky 2023 – mikro účtovné jednotky
                                               • Zoznam dokladov D.1 a D.2 v KV DPH
                                               • Pomôcka v poli Názov pri pridávaní nového partnera
                                               • Hromadné prečíslovanie dokladov pre evidenciu drobného majetku


                                                 Verzia 13.04

                                                 Online mzdy a personalistika

                                                  • Nová funkcia Platové postupy
                                                  • Rozšírenie funkcie Import do evidencie Osoba a Rola
                                                   • Nový súbor Osobná karta
                                                  • Rozšírenie koreňovej dátovej skupiny Platové postupy
                                                  • Nový spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo SAP (xlsx) 4

                                                   Online podvojné účtovníctvo

                                                   • Upozornenie na zmenenú adresu partnera pri kopírovaní faktúry
                                                    • Systémové zostavy v podvojnom účtovníctve
                                                    • Zmena zobrazenia príznaku v účtovnom rozvrhu
                                                    • Rozpad účtov účtovnej závierky 2023
                                                    • Podrobnosti položky vo fakturácii

                                                      Verzia 13.03

                                                      Online mzdy a personalistika

                                                       • Ročné daňové hlásenie za rok 2022
                                                        • Nová funkcia na zahrnutie príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie do príjmov oslobodených od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o)
                                                        • Rozšírenie možností výberu zoznamu záznamov pre spracovanie zostáv v module Personalistika a mzdy
                                                        • Rozšírenie metód výberu zoznamu záznamov pri spracovaní formulárových zostáv a riadkových zostáv pri zapnutom manuálnom výbere záznamov
                                                        • Nový spracovateľ prevodného príkazu Kompatibilné médium – Citibank pain.001.001.02
                                                        • Nový spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Navision (xlsx)
                                                        • Štatistika M (MZ SR) 2-04
                                                        • Rozšírenie záložky Plat. postupy o vyhodnotenie platového postupu podľa priradenej tarifnej tabuľky
                                                        • Doplnenie nových parametrov rozúčtovania nákladová hlavná agenda
                                                        • RLFO – nové označovacie políčka v časti 5. Doplňujúce údaje (zamestnanec)
                                                        • Nová dátová skupina pre tlač a import Osoba – rodinný vzťah

                                                         Online podvojné účtovníctvo

                                                         • Premenovanie voľby DPH na Uzávierky DPH
                                                         • Upozornenie na zmenenú adresu partnera pri kopírovaní faktúry

                                                           Verzia 13.02

                                                           Online mzdy a personalistika

                                                            • Ročné daňové hlásenie za rok 2022
                                                            • Vyrovnanie dane – doplnenie formulára
                                                             • Doplnenie údajov v časti Prehľad nárokov na DB v úhrne za všetky deti pre potreby ročného daňového hlásenia
                                                             • Doplnenie označovacieho políčka Načítanie DB bez ohľadu na platnosť roly
                                                            • Štatistika Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP1-01 za rok 2022
                                                            • Štatistika Práca/A 2-04
                                                            • Štatistika Práca/B 2-04

                                                             Online podvojné účtovníctvo

                                                             • Premenovanie voľby DPH na Uzávierky DPH
                                                             • Upozornenie na zmenenú adresu partnera pri kopírovaní faktúry
                                                             • Pridanie účtu 258 – Virtuálne meny do účtovej osnovy
                                                             • Vytvorenie vyúčtovacej faktúry pri preddavkoch na faktúrach
                                                             • Vytvorenie opravného dokladu v súvislosti s §53b

                                                               Verzia 13.01

                                                               Online mzdy a personalistika

                                                                Legislatíva

                                                                • Daňový bonus od 1.1.2023
                                                                • Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2023
                                                                 • Výpočet odvodov z dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce
                                                                 • Výpočet odvodov z dohôd s uplatnenou odvodovou odpočítateľnou položkou
                                                                 • Výpočet odvodov z rozpočítaných príjmov
                                                                 • Zmeny v posudzovaní vylúčenej doby na platenie poistného na sociálne poistenie
                                                                 • Nová verzia výkazov na sociálne poistenie 2023
                                                                • Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2023
                                                                 • Dopočet do minimálneho preddavku poistného zamestnanca na zdravotné poistenie
                                                                 • Nová formulárová zostava UFZ026 Oznámenie zamestnanca o neuplatňovaní si dopočtu do min. preddavku poistného na ZP
                                                                 • Nová verzia výkazu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa v elektronickej podobe platná od 1.1.2023
                                                                • Vymeriavací základ zamestnávateľa pri poskytnutí podpory v čase skrátenej práce
                                                                • Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2023 – úprava výpočtu hodinovej sadzby funkčného platu a zavedenie pojmu príslušná časť funkčného platu
                                                                • Zákonník práce od 1.1.2023 - príspevok na štátom podporované nájomné bývanie
                                                                • Tabuľky základných platov zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a v ambulanciách záchrannej zdravotnej služby platné od 1.1.2023
                                                                • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022

                                                                 Online podvojné účtovníctvo

                                                                 • Daňové priznanie právnickej osoby
                                                                 • Účtovanie korekcie pri zaokrúhľovaní na 5 eurocentov

                                                                   Podobné články a návody

                                                                   Aktualizácie systému Humanet vo verzii 14

                                                                   Čítat ďalej

                                                                   Aktualizácie systému Humanet vo verzii 12

                                                                   Čítat ďalej

                                                                   Aktualizácie systému Humanet vo verzii 11

                                                                   Čítat ďalej