Podpora

Aktualizácie systému Humanet vo verzii 13

Podrobný popis zmien nájdete v dokumentácii po prihlásení do systému Humanet 

Verzia 13.10

Online mzdy a personalistika

 • Aktualizované príručky
 • Informácia pre užívateľov: Vrátenie stabilizačného príspevku a metodické usmernenie Ministerstva financií SR o účtovaní stabilizačného príspevku
 • Nová mzdová položka SMF90989 Vrátenie stabiliz. príspevku celkom
 • Ďalšia úprava výpočtu vymeriavacieho základu z rozpočítaných príjmov pri uplatnení OOP alebo OOP-SP a dosiahnutí maximálneho vymeriavacieho základu
 • Zavedenie používania spôsobu zaokrúhľovania nastaveného v PAM položke
 • Zavedenie možnosti zadať spôsob zaokrúhľovania v PAM položke cez nastavenia na záložke PAM položky vo voľbe Agentúrne zamestnávanie/ Zmluvy a objednávky
 • Nová voľba Užívateľské nastavenia PAM položiek
 • Rozšírenie údajov exportu účtovného dokladu pre účtovníctvo Pohoda 
 • Nová záložka Param. rozúčt. – zrážky, dieťa


Online podvojné účtovníctvo

 • Zmeny v hlavnom menu
 • Informácia o dôvode uzamknutia účtovného dokladu
 • Odpisy v agendách s hospodárskym rokom
 • Vylepšenie práce s novou fakturáciou na malých obrazovkách (napr. mobil)
 • Párovanie pokladničného dokladu
 • Zmeny v zostave Kniha záväzkov „tlač na šírku“


   Verzia 13.091

   Online mzdy a personalistika

   • Úprava výpočtu úľavy na poistnom zamestnávateľov – potravinárov podľa usmernenia doručeného Sociálnou poisťovňou dňa 20.10.2023


             Verzia 13.09

             Online mzdy a personalistika

             • Aktualizované príručky
             • Aktualizovaný číselník KOV štatistík TREXIMA pre rok 2023
             • Úprava výpočtu sumy maximálneho vymeriavacieho základu pri uplatnení odvodovej odpočítateľnej položky a odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci podľa usmernenia Sociálnej poisťovne doručeného 27.9.2023
             • Informácie pre zamestnávateľov – potravinárov v súvislosti so zmenami vo výpočte odvodovej úľavy z rozpočítaných príjmov
             • Nový výpočet čerpania dní na návštevu lekára cez priemernú dĺžku zmeny prepočítanú na 5 pracovných dní v týždni
             • Doplnenie chýbajúcich položiek na zadanie aktívnej časti pohotovosti, ktorá sa považuje za nadčas
             • Nová koreňová dátová skupina pre tlač a import Nemoci - Parametre - Údaje z iného softvéru 
             • Položky číselníka – import nových položiek číselníka z excelu

                      Online podvojné účtovníctvo

                     • Možnosť pridávania viacerých príloh k účtovným dokladom a nový príznak v zozname
                     • Zmena vo funkcii Hromadné prečíslovanie dokladov
                     • Nastavenia fakturácie: Presunutie voľby Zapnúť novú fakturáciu
                     • Nová fakturácia: Možnosť zmeniť okruh číslovania aj po pridaní položiek 
                     • Pokladničný doklad: informatívna tabuľka súčtov predpisov dokladu


                       Verzia 13.08

                       Online mzdy a personalistika

                       • Nové evidencie v definícii útvaru - Špecifikácie, Ostatné
                       • Drobné úpravy a vylepšenia
                        • Nové dátové skupiny pre tabuľkové parametre formulárových zostáv
                        • Koreňová skupina dát Osoba - adresa
                        • Úprava číselníka S003019, Stupnica ovládania zručnosti
                        • Rozšírenie zobrazenej histórie pracovného miesta o štatistické kategórie

                              Online podvojné účtovníctvo

                              • Rozpis DPH v účtovných dokladoch
                              • Úpravy vo fakturácii
                              • Možnosť pridávania príloh k účtovným dokladom


                                Verzia 13.07

                                Online mzdy a personalistika

                                • Legislatíva
                                 • Aktualizácia rozhodnutí o plate pedagogických a odborných zamestnancov od 1. septembra 2023
                                 • Novela Zákona o sociálnom poistení platná od 1.8.2023 – úľava na poistnom zamestnávateľa – poľnohospodári, potravinári
                                 • Zadanie ošetrovného v prípade súbehu pomerov, ak zamestnanec doniesol len jeden doklad – usmernenie Sociálnej poisťovne
                                • Možnosť zadať údaje z iného softvéru pre výpočet poistného z rozpočítaných príjmov platného pre pomery na nepravidelný príjem od 1.1.2023
                                • Pridanie nových a aktualizácia existujúcich formulárových zostáv
                                • Výpočet pravdepodobného zárobku cez priemernú dĺžku mesiaca
                                • Výpočet dátumu ukončenia skúšobnej doby podľa § 37 Zákonníka práce
                                • Vzorová definícia tabuľkovej rekapitulácie a k nej prislúchajúca vzorová prevodová tabuľka dostupné na stiahnutie v kapitole helpov
                                • Nový spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo MAGIC (txt)
                                • Import do evidencie Osoba a Rola – nová funkcia Pri vytváraní nových útvarov a stredísk nevytvárať prepojenie

                                       Online podvojné účtovníctvo

                                       • Možnosť zobraziť stĺpec Suma DPH v module Fakturácia / Zoznam dokladov
                                       • Prepojenie účtovného odpisu s interným dokladom
                                       • Odstránenie definícií výstupov s prívlastkom „detailná“
                                       • Zmeny v zostave Kniha záväzkov
                                       • Zoznam dokladov fakturácie – nový spracovateľ exportu do XML                                         Verzia 13.06

                                         Online mzdy a personalistika

                                         • Legislatíva
                                          • Nová suma životného minima platná od 1. júla 2023
                                          • Nové tarifné tabuľky platné od 1. septembra 2023
                                          • Novela zákona č. 553/2003 – príplatok za výkon špecializovanej činnosti supervízora
                                         • Nové metodické usmernenie Sociálnej poisťovne k ELDP
                                         • Nové usmernenie Sociálnej poisťovne k uplatňovaniu odvodovej odpočítateľnej položky z dohody na výkon sezónnej práce z príjmov po skončení
                                         • Presun záložky ME stav na úroveň záložky Nemoci
                                         • Nový typ importu dát Osoba – kontakty, spojenia
                                         • Zobrazovanie kódu útvaru, strediska, pracovného miesta, zákazky, funkcie v zozname vedľajších úväzkov
                                         • Možnosť sprístupniť mzdovú položku pre tlač do riadkových/formulárových zostáv aj užívateľovi bez prístupu k vypočítaným mzdám
                                         • Možnosť sprístupniť súkromnú zostavu užívateľom vybraných prístupových skupín

                                          Online podvojné účtovníctvo

                                          • Sklad – zlúčenie skladových kariet
                                          • Nový typ kontaktu organizácie
                                          • Nové práva pre prístup k riadkovým a formulárovým zostavám
                                          • Nová fakturácia – kopírovanie položiek z dokladov


                                            Verzia 13.05

                                            Online mzdy a personalistika

                                            • Legislatíva
                                             • Nové potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
                                             • Zákonník práce - príplatky od 1.6.2023
                                             • Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti – nové položky
                                            • Rozšírenie funkcie Platové postupy
                                            • Import dochádzky – rozšírenie funkcie o import korekcie fondu (nadfond, podfond)
                                            • Nový spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo SPIN (xml)
                                            • Nový spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Pohoda (xml)
                                            • Voľba Výplatné pásky – možnosť spracovať pásky v poradí podľa triediaceho kritéria
                                            • Skupina dovoleniek – možnosť zadať nárok na dodatkovú dovolenku aj v menšom rozsahu ako 5 dní za rok
                                            • Hromadné generovanie hesla do kontaktu typu e-mailová adresa pre výplatné pásky
                                            • Nové PAM a mzdové položky Odmena nekrát. o neprítomnosť 1 až 4 a Odmena krát. o neprítomnosť 1 až 4
                                            • Drobné úpravy a vylepšenia zo zoznamu evidovaných požiadaviek od zákazníkov

                                             Online podvojné účtovníctvo

                                             • Ďalšie systémové zostavy v podvojnom účtovníctve
                                             • Nový spôsob výpočtu kurzových rozdielov a načítania menového kurzu
                                             • Rozpad účtov účtovnej závierky 2023 – mikro účtovné jednotky
                                             • Zoznam dokladov D.1 a D.2 v KV DPH
                                             • Pomôcka v poli Názov pri pridávaní nového partnera
                                             • Hromadné prečíslovanie dokladov pre evidenciu drobného majetku


                                               Verzia 13.04

                                               Online mzdy a personalistika

                                                • Nová funkcia Platové postupy
                                                • Rozšírenie funkcie Import do evidencie Osoba a Rola
                                                 • Nový súbor Osobná karta
                                                • Rozšírenie koreňovej dátovej skupiny Platové postupy
                                                • Nový spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo SAP (xlsx) 4

                                                 Online podvojné účtovníctvo

                                                 • Upozornenie na zmenenú adresu partnera pri kopírovaní faktúry
                                                  • Systémové zostavy v podvojnom účtovníctve
                                                  • Zmena zobrazenia príznaku v účtovnom rozvrhu
                                                  • Rozpad účtov účtovnej závierky 2023
                                                  • Podrobnosti položky vo fakturácii

                                                    Verzia 13.03

                                                    Online mzdy a personalistika

                                                     • Ročné daňové hlásenie za rok 2022
                                                      • Nová funkcia na zahrnutie príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie do príjmov oslobodených od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o)
                                                      • Rozšírenie možností výberu zoznamu záznamov pre spracovanie zostáv v module Personalistika a mzdy
                                                      • Rozšírenie metód výberu zoznamu záznamov pri spracovaní formulárových zostáv a riadkových zostáv pri zapnutom manuálnom výbere záznamov
                                                      • Nový spracovateľ prevodného príkazu Kompatibilné médium – Citibank pain.001.001.02
                                                      • Nový spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Navision (xlsx)
                                                      • Štatistika M (MZ SR) 2-04
                                                      • Rozšírenie záložky Plat. postupy o vyhodnotenie platového postupu podľa priradenej tarifnej tabuľky
                                                      • Doplnenie nových parametrov rozúčtovania nákladová hlavná agenda
                                                      • RLFO – nové označovacie políčka v časti 5. Doplňujúce údaje (zamestnanec)
                                                      • Nová dátová skupina pre tlač a import Osoba – rodinný vzťah

                                                       Online podvojné účtovníctvo

                                                       • Premenovanie voľby DPH na Uzávierky DPH
                                                       • Upozornenie na zmenenú adresu partnera pri kopírovaní faktúry

                                                         Verzia 13.02

                                                         Online mzdy a personalistika

                                                          • Ročné daňové hlásenie za rok 2022
                                                          • Vyrovnanie dane – doplnenie formulára
                                                           • Doplnenie údajov v časti Prehľad nárokov na DB v úhrne za všetky deti pre potreby ročného daňového hlásenia
                                                           • Doplnenie označovacieho políčka Načítanie DB bez ohľadu na platnosť roly
                                                          • Štatistika Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP1-01 za rok 2022
                                                          • Štatistika Práca/A 2-04
                                                          • Štatistika Práca/B 2-04

                                                           Online podvojné účtovníctvo

                                                           • Premenovanie voľby DPH na Uzávierky DPH
                                                           • Upozornenie na zmenenú adresu partnera pri kopírovaní faktúry
                                                           • Pridanie účtu 258 – Virtuálne meny do účtovej osnovy
                                                           • Vytvorenie vyúčtovacej faktúry pri preddavkoch na faktúrach
                                                           • Vytvorenie opravného dokladu v súvislosti s §53b

                                                             Verzia 13.01

                                                             Online mzdy a personalistika

                                                              Legislatíva

                                                              • Daňový bonus od 1.1.2023
                                                              • Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2023
                                                               • Výpočet odvodov z dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce
                                                               • Výpočet odvodov z dohôd s uplatnenou odvodovou odpočítateľnou položkou
                                                               • Výpočet odvodov z rozpočítaných príjmov
                                                               • Zmeny v posudzovaní vylúčenej doby na platenie poistného na sociálne poistenie
                                                               • Nová verzia výkazov na sociálne poistenie 2023
                                                              • Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2023
                                                               • Dopočet do minimálneho preddavku poistného zamestnanca na zdravotné poistenie
                                                               • Nová formulárová zostava UFZ026 Oznámenie zamestnanca o neuplatňovaní si dopočtu do min. preddavku poistného na ZP
                                                               • Nová verzia výkazu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa v elektronickej podobe platná od 1.1.2023
                                                              • Vymeriavací základ zamestnávateľa pri poskytnutí podpory v čase skrátenej práce
                                                              • Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2023 – úprava výpočtu hodinovej sadzby funkčného platu a zavedenie pojmu príslušná časť funkčného platu
                                                              • Zákonník práce od 1.1.2023 - príspevok na štátom podporované nájomné bývanie
                                                              • Tabuľky základných platov zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a v ambulanciách záchrannej zdravotnej služby platné od 1.1.2023
                                                              • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022

                                                               Online podvojné účtovníctvo

                                                               • Daňové priznanie právnickej osoby
                                                               • Účtovanie korekcie pri zaokrúhľovaní na 5 eurocentov

                                                                 Podobné články a návody

                                                                 Aktualizácie systému Humanet vo verzii 12

                                                                 Čítat ďalej

                                                                 Aktualizácie systému Humanet vo verzii 11

                                                                 Čítat ďalej

                                                                 Aktualizácie systému Humanet vo verzii 10

                                                                 Čítat ďalej