Podpora

Aktualizácie systému Humanet vo verzii 12

Podrobný popis zmien nájdete v dokumentácii po prihlásení do systému Humanet 

Verzia 12.09

Online mzdy a personalistika

 • Formulárové zostavy – ďalšie vylepšenia
  • Hromadná zmena indexu obdobia
  • Vytváranie jedinečného názvu položky
 • Rekapitulácie – rozšírenie funkcií
  • Vlastný názov položky v tabuľkovej rekapitulácii
  • Možnosť tlačiť tabuľkovú rekapituláciu s alebo bez stĺpca Kód

  Online podvojné účtovníctvo

  • Účtovníctvo
   • Import dokladov cez API
  • Fakturácia
   • Oprava tlače dokladov presahujúcich jednu stranu
   • Oprava zaokrúhlenia

   Verzia 12.08

   Online mzdy a personalistika

   • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch platné od júla 2022 do konca roka
   • Aktualizovaný číselník KOV štatistík TREXIMA pre rok 2022
   • Položky pre potreby kontroly sumy daňového bonusu vo výplatnej páske
   • Nový nástroj podpory Humanet help
   • Nové formulárové zostavy - Dohoda o skončení pracovného pomeru a Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti – mBank
   • Možnosť priamej (inline) editácie vlastností stĺpcov, resp. dátových parametrov
   • Možnosť hromadnej zmeny vlastností stĺpcov, resp. dátových parametrov
   • Nové dátové skupiny na hromadné pridanie mzdových a PAM položiek
   • Riadkové a formulárové zostavy – nová dátová skupina IBAN, nový dátový parameter Platná rola
   • Nové vzorové definície rozhodnutia o plate pedagogických zamestnancov
   • Mzdové listy – úprava načítania údajov do päty NÁROK NA DAŇOVÝ BONUS
   • Výplatné pásky – zasielanie pások e-mailom aj na viac e-mailových adries
   • Prevodný príkaz v listinnej podobe s QR kódom

     Verzia 12.07

     Online mzdy a personalistika

     • Legislatíva
      • Nová suma životného minima platná od 1. júla 2022
      • Zmeny vo výpočte sumy daňového bonusu platné od 1. júla 2022
     • Mzdový list – rozšírenie možností spracovania
      • Nové označovacie políčko Zahrnúť údaje RZD za predchádzajúci rok
      • Nové označovacie políčko Tlačiť len vybrané sekcie
     • Otváranie súborov zostáv v prehliadači pod vlastným názvom
     • Riadkové a formulárové zostavy – nová funkcia Hromadné vytvorenie stĺpcov

      Online podvojné účtovníctvo

      • Účtovníctvo
       • Pridané nové nastavenie pre zaokrúhľovanie pokladničných dokladov
       • Oprava zaokrúhľovania sumy na pokladničnom doklade v cudzej mene
       • Opravy pri zápise pokladničných dokladov
      • Sklad
       • Pridanie možnosti tlače obrázka produktu aj na prijatej objednávke a dodacom liste
       • Úprava transformácie XML súboru pre import skladových kariet

       Verzia 12.06

       Online mzdy a personalistika

       • Legislatíva
        • Nové tarifné tabuľky platné od 1. júla 2022
        • Zmena vo vedení eELDP od 1. júna 2022
       • Riadkové a formulárové zostavy - nová dátová skupina Zrážky v koreňovej dátovej skupine Rola osoby
       • Rezerva na dovolenku a jej čerpanie do XLSX formátu - doplnenie triedenia podľa útvaru a strediska
       • Vylepšenie „starého“ vzhľadu mzdového kalendára
       • Nové prístupové právo a úprava historického okna
       • Generátor Zrážky – podpora niektorých masiek zadaných do políčok Vlastné info prijímateľovi a Vlastný účel
       • Nové možnosti generovania osobného čísla
       • Ručná úprava mzdy – doplnenie histórie položiek zapísaných na záložku importom a z vyrovnania dane
       • Import dát/ Import dochádzky – možnosť zadať heslo v prípade načítavania zaheslovaného XLSX súboru
       • Nová definícia výplatnej pásky

        Online podvojné účtovníctvo

        • Účtovníctvo
         • Zaokrúhľovanie sumy pokladničného dokladu
         • Zmena predlohy tlačových zostáv k DPH
         • Kniha Pohľadávok a Záväzkov – export do Excelu
        • Sklad
         • Zobrazovanie skratky položky v novej Fakturácii

         Verzia 12.05

         Online mzdy a personalistika

         • Rozšírenie možností importu dochádzky
         • Nová funkcia Skopírovať platbu do novej zrážky na záložke Zrážky
         • Nové tlačidlá pre funkcie Vytvoriť kópiu dohody a Mzdová kalkulačka v zozname rolí
         • Aktualizácia existujúcich a pridanie nových riadkových a formulárových zostáv
         • Opatrenia na zvýšenie ochrany systémových typov zrážok pred nežiaducimi zásahmi užívateľa
         • Drobné úpravy, ktoré potešia

         Online podvojné účtovníctvo

         • Účtovníctvo
          • Úprava exportu KV DPH do Excelu
          • Kontrola IČO organizácie pri importe miezd z Humanetu
          • Oprava pádu systému pri hromadnej zmene rozúčtovania
          • Doplnenie nových stĺpcov do Denníka a do Záväzkov a Pohľadávok
          • Oprava generovania Interného čísla ID pri zaúčtovaní miezd
         • Sklad
          • Oprava tlače sekcií umiestňovaných zo spodku strany

         Verzia 12.04

         Online mzdy a personalistika

         • Legislatívne zmeny
          • Štatistika Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku v nepodnikateľskej sfére V/B (MPSVR SR) 6-01 platná na rok 2022
          • Nová PAM položka SPF30321 Náhrada – kurzarbeit 80 %
          • Žiadosť o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce
         • Záložka Opravy VZ – možnosť zadávať aj opravy pre výpočty na záložke SP rozpočítanie príjmov - § 139b, 139c
         • Zápočtový list – možnosť vložiť pečiatku a odoslať tlačivo e-mailom

         Online podvojné účtovníctvo

         • Účtovníctvo
          • Oprava príznaku rozúčtovania na pokladničnom doklade
          • Dopracovaná možnosť ukončenia platnosti v číselníkoch Organizačnej štruktúry
          • Doplnenie názvu rozúčtovania do popisu účtovného predpisu

         Verzia 12.03

         Online mzdy a personalistika

         • Legislatívne zmeny
           • Nový poistný fond na sociálne poistenie – poistné na financovanie podpory
           • Nové výkazy na sociálne poistenie platné od 1.3.2022
           • Nová kalendárna zmena Náhrada – kurzarbeit 80 %
           • Ukončenie odvodovej úľavy dlhodobo nezamestnaného občana a nezamestnaného občana s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese
           • Nový typ nemoci Izolácia
          • Drobné úpravy a vylepšenia
           • Import dochádzky – úprava kontroly záznamov pri duplicitných položkách v definícii
           • Import dát – úprava kontroly záznamov pri importe nemocí a ME stavov
           • Rozšírenie funkcie Doplnky/ Export do excelu
           • Riadkové, formulárové zostavy, filtre na rolách – nové operátory v podmienke
           • Formulárové zostavy - možnosť vytvoriť vo formulárovej zostave zoznam faktorov pracovného prostredia
           • Vyrovnanie dane – úprava tlačovej predlohy prvej strany tlačiva ročného zúčtovania dane

         Online podvojné účtovníctvo

         • Účtovníctvo
          • Zmena výstupu pokladničnej knihy – zoradenie podľa nastaveného poľa
          • Nastavenie príznaku Neúčtovať pri kópii záväzku
          • V Záväzkoch pridanie možnosti zobraziť stĺpec IBAN
          • Pridanie možnosti zmeniť popis pri hromadnej zmene účtovania
          • Sklad
           • Vo Fakturácii pridaná možnosť vyskladniť celkové disponibilné množstvo na vybraných skladových kartách

          Verzia 12.02

          Online mzdy a personalistika

          • Zmeny v uplatnení daňového bonusu v ročnom zúčtovaní dane za rok 2021 - informácia
           • Výkazy Prvá pomoc – informácia
           • Štatistika Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP1-01 za rok 2021
           • ZMENA vo vykazovaní štatistiky Práca 2-04 od roku 2022
           • Oznámenie o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie – oznamovanie kódu 1O v prípade nemoci, ktorá vznikla v deň, kedy zamestnanec odpracoval zmenu, alebo jej časť
           • Zjednodušenie zadávania údajov o neplatenom voľne a štrajku pre potreby zdravotného poistenia
           • Nový spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo SAP (txt)
           • Skúšobná doba - automatické vyplnenie políčka Ukončenie skúšobnej doby
           • Použitie vlastnej tarifnej tabuľky aj pre zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce
           • Potvrdenie o zdaniteľnom príjme – doplnenie políčka Načítať aj záznamy neaktívnych rolí
           • Export do účtovníctva – Možnosť nastaviť predvoleného spracovateľa
           • Export do účtovníctva - Možnosť skontrolovať nastavenia v definícii riadkov účtovného dokladu pomocou súboru vytvoreného funkciou Export do excelu
           • Užívateľský profil – záložka Nastavenie farieb – nové atribúty
           • Tabuľka Zoznam evidovaných rolí - rozšírenie zoznamu stĺpcov na nastavenie
           • Upozornenie pri pridaní a úprave nemoci, upozornenie pri nezadanom IČPV
           • Záložka Invalidita – nové políčko Informácia o presnom % invalidity, úprava zápisu invalidity do zoznamu zamestnancov k ročnému výkazu pre ÚPSVaR
           • Formulárové zostavy - možnosť vytvoriť vo formulárovej zostave zoznam požadovaných a absolvovaných lekárskych prehliadok
           • Mzdový list – zapracovanie úprav na elimináciu chýb pri spracovaní mzdových listov

           Online podvojné účtovníctvo

           • Účtovníctvo
            • Tlačivá daňového priznania DPPO a DPFOB za rok 2021
            • Úprava importu miezd
            • Príkaz na úhradu – zapamätanie si stĺpca usporiadania
            • Príkaz na úhradu – úprava kontroly čísla bankového účtu prijímateľa na FS
           • Sklad
            • Optimalizácia skladových pohybov a dokladov vo fakturácii
           • Fakturácia
            • Hromadné generovanie QR kódov vo fakturácii

           Verzia 12.01

           Online mzdy a personalistika

           • Legislatívne zmeny platné od 1.1.2022
            • Dovolenka zamestnanca vo veku do 33 rokov, ktorý sa trvale stará o dieťa – krátenie nároku podľa počtu dní trvalej starostlivosti od januára 2022
            • Novela Zákona o dani z príjmov platná od 1.1.2022
             • Nové mzdové položky pre nepeňažný príspevok zamestnávateľa na obedy a stravné lístky, ktorý sa považuje za zdaniteľný príjem
             • Nové mzdové položky pre nepeňažné plnenie v úhrnnej sume najviac 500 eur za kalendárny rok od všetkých zamestnávateľov
            • Nové nepostihnuteľné sumy pri výpočte exekúcií a výživného platné od 1.1.2022
             • Pomôcka Kalkulačka na výpočet exekúcií a výživného
             • Príručka Príklady výpočtu výživného a exekučných zrážok
            • Daňové tlačivá
             • Mesačný daňový prehľad pre rok 2022
             • Oznámenie o zrážkovej dani pre rok 2022
             • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2022
             • Ročné daňové hlásenie za rok 2021
            • Nový výkaz na zdravotné poistenie platný od 1.1.2022
            • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021
             • Pomôcka Kalkulačka na výpočet nezdaniteľných časti základu dane 2021
             • Pomôcka Kalkulačka na výpočet nároku na daňový bonus 2021
           • Nové definície mzdového listu platné od roku 2021
            • Hlavička s novými údajmi vrátane IČPV
            • Nová sekcia NÁROK NA DAŇOVÝ BONUS
            • Nová sekcia MIMOEVIDENČNÉ STAVY
            • Doplnenie sekcie ÚDAJE Z RZD PODĽA § 39 ODS.2 PÍSM. D), E) a H) ZDP
           • Mzdový list – možnosť nastaviť veľkosť písma v stĺpcoch so sumami položiek
           • Výpočet mzdy – zápis mzdových položiek s nulovou hodnotou do systémovej výplatnej pásky
           • Nový spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo SAP (txt)
           • Rozšírenie funkcie Univerzálny spracovateľ XML SEPA platby
           • Záložka Pracovné zaradenie - doplnenie ďalších políčok pre hlavnú a vedľajšiu agendu

           Online podvojné účtovníctvo

           • Účtovníctvo 
            • Homebanking – oprava nastavenia stavu prenesený a neprenesený do Banky
            • Adresár partnerov – nová funkcionalita pre overovanie bankového účtu partnera
            • Záväzky - kontrola čísla bankového účtu partnera
            • Príkaz na úhradu – kontrola čísla bankového účtu prijímateľa na FS
           • Sklad
            • Optimalizácia skladových pohybov

           Podobné články a návody

           Aktualizácie systému Humanet vo verzii 11

           Čítat ďalej

           Aktualizácie systému Humanet vo verzii 10

           Čítat ďalej