Podpora

Aktualizácie systému Humanet vo verzii 12

Podrobný popis zmien nájdete v dokumentácii po prihlásení do systému Humanet 

Verzia 12.03

Online mzdy a personalistika

 • Legislatívne zmeny
   • Nový poistný fond na sociálne poistenie – poistné na financovanie podpory
   • Nové výkazy na sociálne poistenie platné od 1.3.2022
   • Nová kalendárna zmena Náhrada – kurzarbeit 80 %
   • Ukončenie odvodovej úľavy dlhodobo nezamestnaného občana a nezamestnaného občana s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese
   • Nový typ nemoci Izolácia
  • Drobné úpravy a vylepšenia
   • Import dochádzky – úprava kontroly záznamov pri duplicitných položkách v definícii
   • Import dát – úprava kontroly záznamov pri importe nemocí a ME stavov
   • Rozšírenie funkcie Doplnky/ Export do excelu
   • Riadkové, formulárové zostavy, filtre na rolách – nové operátory v podmienke
   • Formulárové zostavy - možnosť vytvoriť vo formulárovej zostave zoznam faktorov pracovného prostredia
   • Vyrovnanie dane – úprava tlačovej predlohy prvej strany tlačiva ročného zúčtovania dane

Online podvojné účtovníctvo

 • Účtovníctvo
  • Zmena výstupu pokladničnej knihy – zoradenie podľa nastaveného poľa
  • Nastavenie príznaku Neúčtovať pri kópii záväzku
  • V Záväzkoch pridanie možnosti zobraziť stĺpec IBAN
  • Pridanie možnosti zmeniť popis pri hromadnej zmene účtovania
  • Sklad
   • Vo Fakturácii pridaná možnosť vyskladniť celkové disponibilné množstvo na vybraných skladových kartách

  Verzia 12.02

  Online mzdy a personalistika

  • Zmeny v uplatnení daňového bonusu v ročnom zúčtovaní dane za rok 2021 - informácia
   • Výkazy Prvá pomoc – informácia
   • Štatistika Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP1-01 za rok 2021
   • ZMENA vo vykazovaní štatistiky Práca 2-04 od roku 2022
   • Oznámenie o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie – oznamovanie kódu 1O v prípade nemoci, ktorá vznikla v deň, kedy zamestnanec odpracoval zmenu, alebo jej časť
   • Zjednodušenie zadávania údajov o neplatenom voľne a štrajku pre potreby zdravotného poistenia
   • Nový spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo SAP (txt)
   • Skúšobná doba - automatické vyplnenie políčka Ukončenie skúšobnej doby
   • Použitie vlastnej tarifnej tabuľky aj pre zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce
   • Potvrdenie o zdaniteľnom príjme – doplnenie políčka Načítať aj záznamy neaktívnych rolí
   • Export do účtovníctva – Možnosť nastaviť predvoleného spracovateľa
   • Export do účtovníctva - Možnosť skontrolovať nastavenia v definícii riadkov účtovného dokladu pomocou súboru vytvoreného funkciou Export do excelu
   • Užívateľský profil – záložka Nastavenie farieb – nové atribúty
   • Tabuľka Zoznam evidovaných rolí - rozšírenie zoznamu stĺpcov na nastavenie
   • Upozornenie pri pridaní a úprave nemoci, upozornenie pri nezadanom IČPV
   • Záložka Invalidita – nové políčko Informácia o presnom % invalidity, úprava zápisu invalidity do zoznamu zamestnancov k ročnému výkazu pre ÚPSVaR
   • Formulárové zostavy - možnosť vytvoriť vo formulárovej zostave zoznam požadovaných a absolvovaných lekárskych prehliadok
   • Mzdový list – zapracovanie úprav na elimináciu chýb pri spracovaní mzdových listov

   Online podvojné účtovníctvo

   • Účtovníctvo
    • Tlačivá daňového priznania DPPO a DPFOB za rok 2021
    • Úprava importu miezd
    • Príkaz na úhradu – zapamätanie si stĺpca usporiadania
    • Príkaz na úhradu – úprava kontroly čísla bankového účtu prijímateľa na FS
   • Sklad
    • Optimalizácia skladových pohybov a dokladov vo fakturácii
   • Fakturácia
    • Hromadné generovanie QR kódov vo fakturácii

   Verzia 12.01

   Online mzdy a personalistika

   • Legislatívne zmeny platné od 1.1.2022
    • Dovolenka zamestnanca vo veku do 33 rokov, ktorý sa trvale stará o dieťa – krátenie nároku podľa počtu dní trvalej starostlivosti od januára 2022
    • Novela Zákona o dani z príjmov platná od 1.1.2022
     • Nové mzdové položky pre nepeňažný príspevok zamestnávateľa na obedy a stravné lístky, ktorý sa považuje za zdaniteľný príjem
     • Nové mzdové položky pre nepeňažné plnenie v úhrnnej sume najviac 500 eur za kalendárny rok od všetkých zamestnávateľov
    • Nové nepostihnuteľné sumy pri výpočte exekúcií a výživného platné od 1.1.2022
     • Pomôcka Kalkulačka na výpočet exekúcií a výživného
     • Príručka Príklady výpočtu výživného a exekučných zrážok
    • Daňové tlačivá
     • Mesačný daňový prehľad pre rok 2022
     • Oznámenie o zrážkovej dani pre rok 2022
     • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2022
     • Ročné daňové hlásenie za rok 2021
    • Nový výkaz na zdravotné poistenie platný od 1.1.2022
    • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021
     • Pomôcka Kalkulačka na výpočet nezdaniteľných časti základu dane 2021
     • Pomôcka Kalkulačka na výpočet nároku na daňový bonus 2021
   • Nové definície mzdového listu platné od roku 2021
    • Hlavička s novými údajmi vrátane IČPV
    • Nová sekcia NÁROK NA DAŇOVÝ BONUS
    • Nová sekcia MIMOEVIDENČNÉ STAVY
    • Doplnenie sekcie ÚDAJE Z RZD PODĽA § 39 ODS.2 PÍSM. D), E) a H) ZDP
   • Mzdový list – možnosť nastaviť veľkosť písma v stĺpcoch so sumami položiek
   • Výpočet mzdy – zápis mzdových položiek s nulovou hodnotou do systémovej výplatnej pásky
   • Nový spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo SAP (txt)
   • Rozšírenie funkcie Univerzálny spracovateľ XML SEPA platby
   • Záložka Pracovné zaradenie - doplnenie ďalších políčok pre hlavnú a vedľajšiu agendu

   Online podvojné účtovníctvo

   • Účtovníctvo 
    • Homebanking – oprava nastavenia stavu prenesený a neprenesený do Banky
    • Adresár partnerov – nová funkcionalita pre overovanie bankového účtu partnera
    • Záväzky - kontrola čísla bankového účtu partnera
    • Príkaz na úhradu – kontrola čísla bankového účtu prijímateľa na FS
   • Sklad
    • Optimalizácia skladových pohybov

   Podobné články a návody

   Aktualizácie systému Humanet vo verzii 11

   Čítat ďalej

   Aktualizácie systému Humanet vo verzii 10

   Čítat ďalej