Podpora

Aktualizácie systému Humanet vo verzii 12

Podrobný popis zmien nájdete v dokumentácii po prihlásení do systému Humanet 

Verzia 12.12

Online mzdy a personalistika

 • Nové tarifné tabuľky platné od 1. januára 2023
 • Aktualizácie rozhodnutí o plate pedagogických a odborných zamestnancov
 • Úprava Novej osobnej karty – formulár Pracovný pomer
 • Aktualizácia mzdových konštánt od 1.1.2023
 • Kalendár pre roky 2025 a 2026
 • Tretia verzia tlačiva Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za zdaňovacie obdobie 2022
 • Vyhlásenie k dani na rok 2023 - informácia
 • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022
 • Výkaz ÚPSVaR za rok 2022
 • Prepojenie mzdového modulu systému Humanet s aplikáciou PalmApp
 • Nové evidencie pre potreby zdravotníckych štatistík – časť 2.
 • Nové parametre rozúčtovania
 • Nové koreňové dátové skupiny a nové parametre dátových skupín pre potreby užívateľských zostáv a potreby importu dát
 • Ročné zúčtovanie ZP – otvorenie roka 2022
 • Nový spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo WISP (xml)
 • Nový spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo SAP (csv) 3
 • Nové prístupové práva pre moduly Personálne údaje a Spracovanie miezd

  Online podvojné účtovníctvo

  • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky 


    Verzia 12.111

    Online mzdy a personalistika

    Nová štruktúra registračného listu FO vo verzii 2023, ktorá bude na SES spustená 14.12.2022

    • Zmeny v dôchodkovom poistení u dohôd študentov a dôchodcov a zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky
    • Funkcia Doprihlásenie dohodárov s uplatnenou výnimkou na dôchodkové poistenie od 1.1.2023
    • NÁŠ TIP na prihlasovanie OOP
    • Tlačivá oznámenia o uplatnení OOP DoBPŠ a dôchodcov
    • Nová tabuľka Odpočítateľná položka na SP na záložke Rola/ Poistenia/ Sociálne poistenie
    • Zneaktívnenie označovacieho políčka Uplatniť výnimku na platenie DP

    Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnych prác s odvodovou odpočítateľnou položkou pri sezónnej práci

    • Označovacie políčko Sezónne práce
    • Nový kód do RLFO pre dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

    Zber analytických údajov

    • Miesto výkonu práce
    • Sprístupnenie záložky Rola/ Identifikácia/ Miesta výkonu práce
    • Rozsah pracovného času
    • Druh vykonávanej práce
    • Funkcia Hromadné nahlásenie analytických údajov k 1.1.2023

    Záložka Miesta výkonu práce

    • Synchronizácia miesta výkonu práce medzi záložkami Základné údaje a Miesta výkonu práce
    • Adresa typu Adresa pracoviska v organizácii typu Humanet
    • Záložka Miesto výkonu práce a políčko Adresa pracoviska v organizácii typu Humanet


       Verzia 12.11

       Online mzdy a personalistika

       Legislatíva

        • Otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka muža od 1.11.2022 do 31.12.2022
        • Otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka muža od 1.1.2023

       Nové funkcie

       • Nové typy kontaktov
       • Vzorová definícia importu pre potreby modulu Cestovné príkazy
       • Úprava zápisu údajov na záložku Osobné/ Ostatné/ Zápočet, prax a vek
       • Nové evidencie a číselníky pre potreby zdravotníckych štatistík
       • Nové koreňové dátové skupiny pre import
       • Funkcia Import z xml v kontextovom menu Doplnky v číselníku Štáty
       • Nové kalendárne zmeny a mzdové položky Voľno povolené platené 2 až 14
       • Nové prístupové právo Nemá dostupné tlačidlo Tlač zostáv v evidencii Rola a Mzdy
       • Možnosť evidovať okres miesta narodenia ako text alebo ako položku zo zoznamu okresov

        Online podvojné účtovníctvo

        Sklad

        • Uzávierka skladu, zaúčtovanie skladových pohybov – výber skladu
        • Skladová karta – možnosť pripojiť obrázok

        Majetok

        • Oprava prepočtu účtovných odpisov po technickom zhodnotení majetku 


         Verzia 12.10

         Online mzdy a personalistika

         • Drobné zmeny, opravy chýb

          Online podvojné účtovníctvo

          • Drobné zmeny, opravy chýb

           Verzia 12.09

           Online mzdy a personalistika

           • Formulárové zostavy – ďalšie vylepšenia
            • Hromadná zmena indexu obdobia
            • Vytváranie jedinečného názvu položky
           • Rekapitulácie – rozšírenie funkcií
            • Vlastný názov položky v tabuľkovej rekapitulácii
            • Možnosť tlačiť tabuľkovú rekapituláciu s alebo bez stĺpca Kód

            Online podvojné účtovníctvo

            • Účtovníctvo
             • Import dokladov cez API
            • Fakturácia
             • Oprava tlače dokladov presahujúcich jednu stranu
             • Oprava zaokrúhlenia

             Verzia 12.08

             Online mzdy a personalistika

             • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch platné od júla 2022 do konca roka
             • Aktualizovaný číselník KOV štatistík TREXIMA pre rok 2022
             • Položky pre potreby kontroly sumy daňového bonusu vo výplatnej páske
             • Nový nástroj podpory Humanet help
             • Nové formulárové zostavy - Dohoda o skončení pracovného pomeru a Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti – mBank
             • Možnosť priamej (inline) editácie vlastností stĺpcov, resp. dátových parametrov
             • Možnosť hromadnej zmeny vlastností stĺpcov, resp. dátových parametrov
             • Nové dátové skupiny na hromadné pridanie mzdových a PAM položiek
             • Riadkové a formulárové zostavy – nová dátová skupina IBAN, nový dátový parameter Platná rola
             • Nové vzorové definície rozhodnutia o plate pedagogických zamestnancov
             • Mzdové listy – úprava načítania údajov do päty NÁROK NA DAŇOVÝ BONUS
             • Výplatné pásky – zasielanie pások e-mailom aj na viac e-mailových adries
             • Prevodný príkaz v listinnej podobe s QR kódom

               Verzia 12.07

               Online mzdy a personalistika

               • Legislatíva
                • Nová suma životného minima platná od 1. júla 2022
                • Zmeny vo výpočte sumy daňového bonusu platné od 1. júla 2022
               • Mzdový list – rozšírenie možností spracovania
                • Nové označovacie políčko Zahrnúť údaje RZD za predchádzajúci rok
                • Nové označovacie políčko Tlačiť len vybrané sekcie
               • Otváranie súborov zostáv v prehliadači pod vlastným názvom
               • Riadkové a formulárové zostavy – nová funkcia Hromadné vytvorenie stĺpcov

                Online podvojné účtovníctvo

                • Účtovníctvo
                 • Pridané nové nastavenie pre zaokrúhľovanie pokladničných dokladov
                 • Oprava zaokrúhľovania sumy na pokladničnom doklade v cudzej mene
                 • Opravy pri zápise pokladničných dokladov
                • Sklad
                 • Pridanie možnosti tlače obrázka produktu aj na prijatej objednávke a dodacom liste
                 • Úprava transformácie XML súboru pre import skladových kariet

                 Verzia 12.06

                 Online mzdy a personalistika

                 • Legislatíva
                  • Nové tarifné tabuľky platné od 1. júla 2022
                  • Zmena vo vedení eELDP od 1. júna 2022
                 • Riadkové a formulárové zostavy - nová dátová skupina Zrážky v koreňovej dátovej skupine Rola osoby
                 • Rezerva na dovolenku a jej čerpanie do XLSX formátu - doplnenie triedenia podľa útvaru a strediska
                 • Vylepšenie „starého“ vzhľadu mzdového kalendára
                 • Nové prístupové právo a úprava historického okna
                 • Generátor Zrážky – podpora niektorých masiek zadaných do políčok Vlastné info prijímateľovi a Vlastný účel
                 • Nové možnosti generovania osobného čísla
                 • Ručná úprava mzdy – doplnenie histórie položiek zapísaných na záložku importom a z vyrovnania dane
                 • Import dát/ Import dochádzky – možnosť zadať heslo v prípade načítavania zaheslovaného XLSX súboru
                 • Nová definícia výplatnej pásky

                  Online podvojné účtovníctvo

                  • Účtovníctvo
                   • Zaokrúhľovanie sumy pokladničného dokladu
                   • Zmena predlohy tlačových zostáv k DPH
                   • Kniha Pohľadávok a Záväzkov – export do Excelu
                  • Sklad
                   • Zobrazovanie skratky položky v novej Fakturácii

                   Verzia 12.05

                   Online mzdy a personalistika

                   • Rozšírenie možností importu dochádzky
                   • Nová funkcia Skopírovať platbu do novej zrážky na záložke Zrážky
                   • Nové tlačidlá pre funkcie Vytvoriť kópiu dohody a Mzdová kalkulačka v zozname rolí
                   • Aktualizácia existujúcich a pridanie nových riadkových a formulárových zostáv
                   • Opatrenia na zvýšenie ochrany systémových typov zrážok pred nežiaducimi zásahmi užívateľa
                   • Drobné úpravy, ktoré potešia

                   Online podvojné účtovníctvo

                   • Účtovníctvo
                    • Úprava exportu KV DPH do Excelu
                    • Kontrola IČO organizácie pri importe miezd z Humanetu
                    • Oprava pádu systému pri hromadnej zmene rozúčtovania
                    • Doplnenie nových stĺpcov do Denníka a do Záväzkov a Pohľadávok
                    • Oprava generovania Interného čísla ID pri zaúčtovaní miezd
                   • Sklad
                    • Oprava tlače sekcií umiestňovaných zo spodku strany

                   Verzia 12.04

                   Online mzdy a personalistika

                   • Legislatívne zmeny
                    • Štatistika Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku v nepodnikateľskej sfére V/B (MPSVR SR) 6-01 platná na rok 2022
                    • Nová PAM položka SPF30321 Náhrada – kurzarbeit 80 %
                    • Žiadosť o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce
                   • Záložka Opravy VZ – možnosť zadávať aj opravy pre výpočty na záložke SP rozpočítanie príjmov - § 139b, 139c
                   • Zápočtový list – možnosť vložiť pečiatku a odoslať tlačivo e-mailom

                   Online podvojné účtovníctvo

                   • Účtovníctvo
                    • Oprava príznaku rozúčtovania na pokladničnom doklade
                    • Dopracovaná možnosť ukončenia platnosti v číselníkoch Organizačnej štruktúry
                    • Doplnenie názvu rozúčtovania do popisu účtovného predpisu

                   Verzia 12.03

                   Online mzdy a personalistika

                   • Legislatívne zmeny
                     • Nový poistný fond na sociálne poistenie – poistné na financovanie podpory
                     • Nové výkazy na sociálne poistenie platné od 1.3.2022
                     • Nová kalendárna zmena Náhrada – kurzarbeit 80 %
                     • Ukončenie odvodovej úľavy dlhodobo nezamestnaného občana a nezamestnaného občana s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese
                     • Nový typ nemoci Izolácia
                    • Drobné úpravy a vylepšenia
                     • Import dochádzky – úprava kontroly záznamov pri duplicitných položkách v definícii
                     • Import dát – úprava kontroly záznamov pri importe nemocí a ME stavov
                     • Rozšírenie funkcie Doplnky/ Export do excelu
                     • Riadkové, formulárové zostavy, filtre na rolách – nové operátory v podmienke
                     • Formulárové zostavy - možnosť vytvoriť vo formulárovej zostave zoznam faktorov pracovného prostredia
                     • Vyrovnanie dane – úprava tlačovej predlohy prvej strany tlačiva ročného zúčtovania dane

                   Online podvojné účtovníctvo

                   • Účtovníctvo
                    • Zmena výstupu pokladničnej knihy – zoradenie podľa nastaveného poľa
                    • Nastavenie príznaku Neúčtovať pri kópii záväzku
                    • V Záväzkoch pridanie možnosti zobraziť stĺpec IBAN
                    • Pridanie možnosti zmeniť popis pri hromadnej zmene účtovania
                    • Sklad
                     • Vo Fakturácii pridaná možnosť vyskladniť celkové disponibilné množstvo na vybraných skladových kartách

                    Verzia 12.02

                    Online mzdy a personalistika

                    • Zmeny v uplatnení daňového bonusu v ročnom zúčtovaní dane za rok 2021 - informácia
                     • Výkazy Prvá pomoc – informácia
                     • Štatistika Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP1-01 za rok 2021
                     • ZMENA vo vykazovaní štatistiky Práca 2-04 od roku 2022
                     • Oznámenie o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie – oznamovanie kódu 1O v prípade nemoci, ktorá vznikla v deň, kedy zamestnanec odpracoval zmenu, alebo jej časť
                     • Zjednodušenie zadávania údajov o neplatenom voľne a štrajku pre potreby zdravotného poistenia
                     • Nový spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo SAP (txt)
                     • Skúšobná doba - automatické vyplnenie políčka Ukončenie skúšobnej doby
                     • Použitie vlastnej tarifnej tabuľky aj pre zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce
                     • Potvrdenie o zdaniteľnom príjme – doplnenie políčka Načítať aj záznamy neaktívnych rolí
                     • Export do účtovníctva – Možnosť nastaviť predvoleného spracovateľa
                     • Export do účtovníctva - Možnosť skontrolovať nastavenia v definícii riadkov účtovného dokladu pomocou súboru vytvoreného funkciou Export do excelu
                     • Užívateľský profil – záložka Nastavenie farieb – nové atribúty
                     • Tabuľka Zoznam evidovaných rolí - rozšírenie zoznamu stĺpcov na nastavenie
                     • Upozornenie pri pridaní a úprave nemoci, upozornenie pri nezadanom IČPV
                     • Záložka Invalidita – nové políčko Informácia o presnom % invalidity, úprava zápisu invalidity do zoznamu zamestnancov k ročnému výkazu pre ÚPSVaR
                     • Formulárové zostavy - možnosť vytvoriť vo formulárovej zostave zoznam požadovaných a absolvovaných lekárskych prehliadok
                     • Mzdový list – zapracovanie úprav na elimináciu chýb pri spracovaní mzdových listov

                     Online podvojné účtovníctvo

                     • Účtovníctvo
                      • Tlačivá daňového priznania DPPO a DPFOB za rok 2021
                      • Úprava importu miezd
                      • Príkaz na úhradu – zapamätanie si stĺpca usporiadania
                      • Príkaz na úhradu – úprava kontroly čísla bankového účtu prijímateľa na FS
                     • Sklad
                      • Optimalizácia skladových pohybov a dokladov vo fakturácii
                     • Fakturácia
                      • Hromadné generovanie QR kódov vo fakturácii

                     Verzia 12.01

                     Online mzdy a personalistika

                     • Legislatívne zmeny platné od 1.1.2022
                      • Dovolenka zamestnanca vo veku do 33 rokov, ktorý sa trvale stará o dieťa – krátenie nároku podľa počtu dní trvalej starostlivosti od januára 2022
                      • Novela Zákona o dani z príjmov platná od 1.1.2022
                       • Nové mzdové položky pre nepeňažný príspevok zamestnávateľa na obedy a stravné lístky, ktorý sa považuje za zdaniteľný príjem
                       • Nové mzdové položky pre nepeňažné plnenie v úhrnnej sume najviac 500 eur za kalendárny rok od všetkých zamestnávateľov
                      • Nové nepostihnuteľné sumy pri výpočte exekúcií a výživného platné od 1.1.2022
                       • Pomôcka Kalkulačka na výpočet exekúcií a výživného
                       • Príručka Príklady výpočtu výživného a exekučných zrážok
                      • Daňové tlačivá
                       • Mesačný daňový prehľad pre rok 2022
                       • Oznámenie o zrážkovej dani pre rok 2022
                       • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2022
                       • Ročné daňové hlásenie za rok 2021
                      • Nový výkaz na zdravotné poistenie platný od 1.1.2022
                      • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021
                       • Pomôcka Kalkulačka na výpočet nezdaniteľných časti základu dane 2021
                       • Pomôcka Kalkulačka na výpočet nároku na daňový bonus 2021
                     • Nové definície mzdového listu platné od roku 2021
                      • Hlavička s novými údajmi vrátane IČPV
                      • Nová sekcia NÁROK NA DAŇOVÝ BONUS
                      • Nová sekcia MIMOEVIDENČNÉ STAVY
                      • Doplnenie sekcie ÚDAJE Z RZD PODĽA § 39 ODS.2 PÍSM. D), E) a H) ZDP
                     • Mzdový list – možnosť nastaviť veľkosť písma v stĺpcoch so sumami položiek
                     • Výpočet mzdy – zápis mzdových položiek s nulovou hodnotou do systémovej výplatnej pásky
                     • Nový spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo SAP (txt)
                     • Rozšírenie funkcie Univerzálny spracovateľ XML SEPA platby
                     • Záložka Pracovné zaradenie - doplnenie ďalších políčok pre hlavnú a vedľajšiu agendu

                     Online podvojné účtovníctvo

                     • Účtovníctvo 
                      • Homebanking – oprava nastavenia stavu prenesený a neprenesený do Banky
                      • Adresár partnerov – nová funkcionalita pre overovanie bankového účtu partnera
                      • Záväzky - kontrola čísla bankového účtu partnera
                      • Príkaz na úhradu – kontrola čísla bankového účtu prijímateľa na FS
                     • Sklad
                      • Optimalizácia skladových pohybov

                     Podobné články a návody

                     Aktualizácie systému Humanet vo verzii 13

                     Čítat ďalej

                     Aktualizácie systému Humanet vo verzii 11

                     Čítat ďalej

                     Aktualizácie systému Humanet vo verzii 10

                     Čítat ďalej