Podpora

Aktualizácie systému Humanet vo verzii 11

Podrobný popis zmien nájdete v dokumentácii po prihlásení do systému Humanet 

Verzia 11.12

Online mzdy a personalistika

 • Aktualizácia mzdových konštánt od 1.1.2022
 • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2021
 • Výkaz ÚPSVaR za rok 2021
 • Zjednodušenie zadávania dochádzkových odchýlok na záložku Rola/ Dochádzka/ Dochádzkové odchýlky

Verzia 11.11

Online mzdy a personalistika

 • Výkazy Prvá pomoc – od októbra je rozšírený okruh zamestnancov o zamestnancov s nástupom najneskôr 1.10.2021
 • Generátor Platby šekových a e-poukážok – doplnenie zápisu Info prijímateľovi
 • Nové záložky Rola/ Lekárske prehliadky a Rola/ Ostatné

Online podvojné účtovníctvo

 • Účtovníctvo
  • Účtovný predpis – doplnenie údajov o zaúčtovaní a zmene predpisu
  • Oprava výpočtu sumy v zápočte
 • DPH
  • Zjednotenie zobrazenia čísla dokladu pre KV DPH
 • Fakturácia
  • Oprava odosielania fakturačných e-mailov
 • Sklad
  • Oprava údaja o cieľovom sklade v príjemke a výdajke

Verzia 11.10

Online mzdy a personalistika

 • Legislatíva
  • Zmena oznamovacích povinností zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne od 1.10.2021
  • Nová štruktúra registračného listu FO vo verzii 2022, ktorá bude na SES spustená 16.11.2021
 • Možnosť zadávať krátkodobé neplatené voľno/absenciu len dochádzkovou odchýlkou alebo mimoevidenčným stavom
 • Mzdové položky pre vytvorenie a čerpanie rezerv na účely ich zahrnutia do účtovného dokladu

Online podvojné účtovníctvo

 • Podvojné účtovníctvo 
  • Pridanie poľa „Číslo objednávky“ do evidencie Záväzky
  • Pridanie poľa „Poradové číslo faktúry“ do evidencie Pohľadávky
  • Oprava percentuálneho rozúčtovania pri automatickom zaúčtovaní dokladu
 • Fakturácia
  • Doplnenie identifikátorov upomienok do upomienkového e-mailu

Verzia 11.09

Online mzdy a personalistika

 • Zmeny vo výkazoch Prvá pomoc od 1. júla 2021
 • Aktualizovaný číselník KOV štatistík TREXIMA pre rok 2021
 • Nový Export účtovného dokladu pre účtovníctvo SAP (txt, xlsx)
 • Univerzálny spracovateľ SEPA platby – II. časť
 • Sprístupnenie voľby Výpočet priemerov na dovolenku

Online podvojné účtovníctvo

 • Zmena nastavenia dátumu splatnosti v doklade

Verzia 11.08

Online mzdy a personalistika

 • Informácia FS SR Dotácia na stravu a jej dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021
 • Nové tlačivo formulára Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku 
 • Nový typ nemoci tehotenské pre potreby tlače potvrdenia na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku
 • Mzdový kalendár v desatinných číslach – dopracovanie funkcií a vizuálu nového kalendára
 • Nový spracovateľ účtovného dokladu Export účtovného dokladu pre účtovníctvo enttive BS (txt)
 • Rozšírenie funkcií spracovateľa príkazu na úhradu Kompatibilné médium – UniCredit Bank SEPA - MultiCash
 • Rozšírenie funkcií spracovateľa príkazu na úhradu Kompatibilné médium – VÚB SEPA
 • Univerzálny spracovateľ SEPA platby – I. časť
 • Rekapitulácia typu stĺpcová – možnosť zobrazovať v hlavičke stĺpca názov mzdovej položky namiesto skratky
 • Zobrazovanie informácie, že dieťa je už bez nároku na daňový bonus na záložke Rola/ Dane/ Bonusy

Online podvojné účtovníctvo

 • Sklad – doplnenie stĺpca Počet pohybov

Verzia 11.07

Online mzdy a personalistika

 • Zasielanie výplatných pások e-mailom – doplnenie obdobia spracovania miezd do názvu odosielaného súboru
 • Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Profit365 – dočasné odstavenie funkcie prenosu

Online podvojné účtovníctvo

 • Účtovníctvo – bola pridaná možnosť zobrazovania stĺpcov Stredisko (predpisy – MD) a Stredisko (predpisy – D)
 • Organizačná štruktúra – bola aktualizovaná štruktúra Ekonomické klasifikácie

Verzia 11.06

Online mzdy a personalistika

 • Nová suma životného minima platná od 1. júla 2021
 • Daňový bonus od 1. júla 2021
 • Aktualizované tlačivo štatistiky Štvrťročný výkaz o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 pre rok 2021
 • Štatistika Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku v nepodnikateľskej sfére V/B (MPSVR SR) 6-01 platná na rok 2021

Online podvojné účtovníctvo

 • Úprava vo vzhľade účtovníckych evidencií, umožňujúca zobrazenie na mobilných zariadeniach
 • Účtovníctvo:
  • Pokročilý filter pre dátumové polia, ktorý obsahuje prednastavené hodnoty ako Obsahuje/Prázdne/Pred/Po...
  • Uvoľnenie kontroly zhody sumy na hlavičke dokladu so sumami na predpisoch
  • K tlačidlám funkcií boli pridané texty
  • Je možné zobraziť stĺpce Suma bez DPH a Suma bez DPH v cudzej mene pre evidencie Pohľadávky a Záväzky
  • Pre Kontroly v Servisných úlohách bolo dopracované tlačidlo Označiť všetky
 • Fakturácia:
  • Nastavenia bankového účtu a adresy organizácie pre import do Fakturácie

Verzia 11.05

Online mzdy a personalistika

 • Nová štruktúra RLFO platná od 19.5.2021
 • Nová mzdová položka SMF80945 Fin. prísp. na strav. – zdaň.
 • Nová metóda rozpočítavania hodín čerpania dovolenky

Online podvojné účtovníctvo

 • Účtovníctvo:
  • Po sprísnení kontrol nie je možné uložiť doklad bez predpisov
  • Umiestnenie tlačidiel Tlačiť a Kopírovať označené bolo zosúladené naprieč evidenciami
 • Fakturácia:
  • Je možné skryť ľavý panel v novej fakturácii
  • Umožnenie zobrazovať stĺpec Suma bez DPH a Suma bez DPH v cudzej mene
 • Iné
  • Možnosť vymazať všetky stĺpcové filtre na jeden klik
  • Prístupová skupina ReadOnly (Iba na čítanie) s upravenými možnosťami výstupov

Verzia 11.04

Online mzdy a personalistika

 • Legislatíva - aktualizovaný číselník SK ISCO-08 pre štatistiky ISCP TREXIMA
 • Konto pracovného času – rozšírenie funkcie

Online podvojné účtovníctvo

 • Výstupy – Iné obsahujú Zoznam uložených súborov
 • Nová fakturácia – názov položky funguje ako filter pre položky cenníka
 • Majetok – je možné zobraziť dátum vyradenia v evidencii majetkových kariet a boli dopracované kontroly organizácie pri importe majetkových kariet

Verzia 11.03

Online mzdy a personalistika

 • Legislatíva
  • Informácia k spracovaniu výkazov Prvá pomoc a Prvá pomoc++ za mesiac február 2021 a ďalšie
   • Doplnenie kontrolnej zostavy XLSX o údaje o celkovom počte zamestnancov a celkovom vymeriavacom základe
   • Úprava verzie výkazov platná k 26.3.2021
  • Novela Zákona o dani z príjmov platná od 1.1.2021 ruší oslobodenie od dane časti 13. a 14. platu
   • Zmena vo vykazovaní poistného na zdravotné poistenie
  • Ošetrovné od 1.4.2021
   • Predĺženie vyplácania nemocenskej dávky ošetrovné na 14 dní
   • Nový typ nemoci Ošetrovné dlhodobé
  • Štatistika Štvrťročný výkaz o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 pre rok 2021
  • Štatistika Štvrťročný výkaz o práci Práca 2-04 platná pre rok 2021
  • Zmena názvu AXA na UNIQA
 • Nová funkcia Užívateľské názvy mzdových položiek

Online podvojné účtovníctvo

 • Adresár – možnosť zneaktívniť záznamy, ktoré nie sú použité v dokladoch
 • Fakturácia
  • zobrazovanie telefonického spojenia podľa priradenej váhy
  • názov položky ako filter pre zobrazené skladové položky
 • Servisné úlohy – prenos položiek interného dokladu v cudzej mene
 • Majetok – zmena v zaokrúhľovaní daňových odpisov

Verzia 11.02

Online mzdy a personalistika

 • Legislatíva
  • Úprava zaokrúhľovania nezdaniteľnej časti základu dane a vypočítanej dane podľa usmernení FS SR
  • Finančný príspevok na stravovanie – nová mzdová položka SMF80944 Fin. príspevok na stravovanie
  • Štatistika Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP1-01 za rok 2020
 • PDFDecrypter – nástroj na hromadné odstránenie hesla z elektronických žiadostí o ročné zúčtovanie dane
  • Nová riadková zostava URZ035 Zoznam hesiel zamestnancov pre posielanie dokumentov e mailom
 • Vyrovnanie dane – informačný panel Prehľad nárokov na DB v úhrne za všetky deti
 • Pomôcka na vyplnenie štatistiky Zber štatistických údajov v rámci národného projektu Prvá pomoc
 • Výkazy Prvá pomoc Plus
  • Aktualizácia čísla verzie výkazov XML
  • Zadanie čísla verzie výkazu pred spustením spracovania
  • Export zoznamu zamestnancov do csv súboru
 • Nová rola – možnosť prednastaviť hodnotu VS, ŠS a KS pre výplatu na účet
 • Nový typ príplatku - SMF1034401 Príplatok špeciálny, SMF1034402 Príplatok špeciálny, SMF1034403 Príplatok špeciálny
 • Možnosť nastavenia kontroly na maximálny počet dní mzdovej položky SMS30204 Voľno lekár – ostatné v mzdách v danom roku
 • Sprevádzanie rodinného príslušníka nad rámec Zákonníka práce – nová kalendárna zmena Voľno lekár – ostatné – rodinný príslušník
 • Platené pracovné voľno nad rámec Zákonníka práce – nová kalendárna zmena Voľno platené - KZ

Online podvojné účtovníctvo

 • Nové tlačivá Daňové priznanie pre právnické osoby a Daňové priznanie pre fyzické osoby typ B

Verzia 11.01

Online mzdy a personalistika

 • Import IČPV pre potreby Sociálnej poisťovne – rozšírenie funkcie
 • Výkazy Prvá pomoc Plus k opatreniu č. 3B – úpravy z dôvodu nesprávnej funkčnosti formulára na stránke slovensko.sk
 • Legislatívne zmeny platné od 1.1.2021
  • Novela Zákona o minimálnej mzde
  • Novela Zákonníka práce
   • Zmeny vo výpočte minimálneho mzdového nároku
   • Zmeny vo výpočte príplatkov
  • Novela Zákona o dani z príjmov
   • Doklady – nový typ dokladu identifikačné číslo na daňové účely
   • Nové mzdové položky pre nepeňažný príjem na dopravu
  • Novela Zákona o sociálnom poistení
   • Dovŕšenie dôchodkového veku
   • Nové výkazy sociálneho poistenia platné od 01/2021
   • Nová osobná karta – rozšírenie formulárov o nové údaje Štát narodenia, Cudzinec bez pobytu v Slovenskej republike a IČPV
 • Daňové tlačivá
  • Mesačný daňový prehľad pre rok 2021
  • Ročné daňové hlásenie za rok 2020
  • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2021
  • Oznámenie o zrážkovej dani pre rok 2021
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020
  • Možnosť spracovať tlačivo žiadosti aj ako editovateľný pdf formulár
  • Ročné zúčtovanie preddavkov – výpočet, tlačivá

Podobné články a návody

Aktualizácie systému Humanet vo verzii 14

Čítat ďalej

Aktualizácie systému Humanet vo verzii 13

Čítat ďalej

Aktualizácie systému Humanet vo verzii 12

Čítat ďalej