Podpora

Odstupné a výpovedná doba

PDF

Prehľad nárokov zamestnanca na odstupné a výpovednú dobu podľa dôvodu ukončenia pracovného pomeru a trvania pracovného pomeru.

Legislatívna platnosť: marec 2017

Trvanie výpovednej doby určuje § 62 a výšku odstupného § 76 Zákonníka práce.
Zamestnanec má nárok na výpovednú dobu a odstupné, ak s ním zamestnávateľ skončí pracovný pomer:
- výpoveďou z dôvodu zrušenia alebo premiestnenia zamestnávateľa alebo jeho časti
- výpoveďou z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca
- výpoveďou z dôvodu straty spôsobilosti zamestnanca vykonávať prácu na základe lekárskeho
posudku
v rozsahu:


Dĺžka trvania pracovného pomeru
Výpovedná dobaVýška odstupného
menej ako 11 mesiac
-
najmenej 1 rok a menej ako 2 roky2 mesiace-
najmenej 2 roky a menej ako 5 rokov2 mesiacenajmenej 1 priem. mes. zárobok
najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov
3 mesiacenajmenej 2 priem. mes. zárobky
najmenej 10 rokov a menej ako 20 rokov3 mesiacenajmenej 3 priem. mes. zárobky
najmenej 20 rokov3 mesiace
najmenej 4 priem. mes. zárobky


Zamestnanec má nárok len na odstupné, ak s ním zamestnávateľ skončí pracovný pomer:
- dohodou z dôvodu zrušenia alebo premiestnenia zamestnávateľa alebo jeho časti
- dohodou z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca
- dohodou z dôvodu straty spôsobilosti zamestnanca vykonávať prácu na základe lekárskeho posudku
v rozsahu:Dĺžka trvania pracovného pomeru 
Výpovedná dobaVýška odstupného
menej ako 2 roky-
najmenej 1 priem. mes. zárobok
najmenej 2 roky a menej ako 5 rokov-najmenej 2 priem. mes. zárobky
najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov-najmenej 3 priem. mes. zárobky
najmenej 10 rokov a menej ako 20 rokov-najmenej 4 priem. mes. zárobky
najmenej 20 rokov-
najmenej 5 priem. mes. zárobkov


Ak bol pracovný pomer ukončený výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí mu odstupné vo výške najmenej 10-násobku priem. mes. zárobku. To neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia...alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť (§ 76 ods. 3 Zákonníka práce).
Zamestnanec má nárok len na výpovednú dobu, ak s ním zamestnávateľ skončí pracovný pomer:

- výpoveďou z iných dôvodov

v rozsahu:


Dĺžka trvania pracovného pomeru 
Výpovedná dobaVýška odstupného
menej ako 11 mesiac
-
najmenej 1 rok a menej ako 2 roky2 mesiace-
najmenej 2 roky a menej ako 5 rokov2 mesiace-
najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov
2 mesiace-
najmenej 10 rokov a menej ako 20 rokov2 mesiace-
najmenej 20 rokov2 mesiace-

Pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu zamestnancovi nárok na odstupné nevzniká (§ 76 neuvádza v tomto prípade nárok) . Ak pracovný pomer trval najmenej 1 rok, výpovedná doba je najmenej 2 mesiace (§ 62 ods.6).

Výpočet odstupného:
(21,74 x priemerná dĺžka zmeny x priemer na dovolenku) x násobok priem. mes. mzdy

Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru opäť nastúpi k tomu istému zamestnávateľovi ešte pred uplynutím doby pre nárok na odstupné, je povinný pomernú časť odstupného vrátiť (§ 76 ods. 4). Odstupné sa vypláca po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne, ak nie je dohodnuté inak (§ 76 ods. 6).

Podobné články a návody

Mesačné povinnosti

Čítat ďalej

Ostatné povinnosti - mzdy

Čítat ďalej

Prekážky v práci podľa Zákonníka práce

Čítat ďalej