Podpora

Sprievodca tlačou

PDF

1 Základné tlačové výstupy účtovníctva

1.1 Výstupy

Systém Humanet obsahuje množstvo tlačových výstupov. Časť zostáv je užívateľsky  nastaviteľná – hlavná kniha, knihy (Pokladničná kniha, Kniha účet v banke, Kniha pohľadávok, Kniha záväzkov), saldokonto, obratovka, výsledovka, súvaha, zoznam majetku.  Pred spustením spracovania je možné nastaviť tzv. rýchle filtre a vybrať obdobie spracovania zostavy.

Spracovanie zostavy spustíte kliknutím na riadok so zostavou.

K dispozícii sú nasledovné zostavy:

Výstupy

Voľby

Zostavy

Účtovníctvo

Hlavná kniha

Hlavná kniha

Knihy

Pokladničná kniha, Kniha účet v banke, Kniha pohľadávok, Kniha záväzkov, Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov

Saldokonto

Saldokonto

Pomocné výkazy

Súvaha riadková, Výsledovka riadková, Obratovka

Podnikateľ

Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Daňové priznanie PO, Daňové priznanie FO, Poznámky k účtovej závierke

Účtovná závierka pre JÚ

Nezisková organizácia

Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Daňové priznanie PO, Daňové priznanie FO, Poznámky k účtovej závierke

Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Výkaz o majetku a záväzkoch (pre JÚ)

Obchodník s cennými papiermi

Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Daňové priznanie PO, Daňové priznanie FO, Poznámky k účtovej závierke

DPH

určená na spracovanie uzávierky DPH a tlač výkazov DPH - Výkaz DPH, Súhrnný výkaz DPH, Kontrolný výkaz DPH, DPH na vstupe/výstupe, Neprenesené doklady, Zoznam dokladov o dodaní stavebných prác, Zoznam dokladov o dodaní služieb podľa §70 2d a tovaru s inštaláciou podľa §70 2e

Fakturácia

Cenník, Cenové úrovne, Zľavy, Zoznam dokladov fakturácie

Sklad

Cenové štítky, Inventúru, Bilancia stavu a pohybu zásob

Majetok

Zoznam DM, Zoznam vyradeného majetku, Súpis DM, Súpis vyradeného majetku, Rekapitulácia DM, Inventúrny súpis DM, Zoznam DrM, Rekapitulácia DrM

Iné

Prehľad dlžníkov, Adresár partnerov, Účtovná osnova, Účtovný rozvrh, Tlač kódov DPH, Hlásenie platieb fyzickým osobám

1.2 Tlač dokladov

Vstupom do špecifickej evidencie, označením záznamov a kliknutím na tlačidlo Tlačiť označené sa vytlačia jednotlivé doklady:

K dispozícii sú nasledovné tlačové predlohy pre jednotlivé doklady:

Voľba

Zostava

Denník/Denník (účtovné doklady)

Kontačný lístok

Pokladňa

Príjmový/výdavkový pokladničný doklad, Potvrdenie pre príjmové doklady

Pohľadávky

Kontačný lístok

Záväzky

Kontačný lístok, Likvidačný doklad (list)

Banka

Kontačný lístok

Interný doklad

Interný doklad, Vzájomné započítanie pohľadávok alebo Dohody o vzájomnom započítaní (dostupné len dokladu, v ktorom sú pohľadávky započítané)

Fakturácia a odbyt

Doklad fakturácie, kópia faktúry s kontačným lístkom, príjmový doklad, potvrdenie pre príjmový doklad, poštová poukážka typu U

Skladové pohyby

Príjemka, výdajka, príjemka – storno, výdajka – storno, iný pohyb (počiatočný stav, úprava ceny, výsledok inventúry)

Dlhodobý majetok

Karta majetku, vyraďovací protokol, zaraďovací protokol


1.3 Export účtovných zápisov

Pre databázy jednoduchého účtovníctva je k dispozícii export účtovných predpisov v Peňažnom denníku do excelu, a to dvoma spôsobmi.

Prvá možnosť je v evidencii Peňažný denník – účtovné predpisy po načítaní všetkých predpisov označiť všetky položky a pomocou tlačidla Doplnky – Export do excelu vyexportovať zápisy do excelu.

Druhá možnosť je vo Výstupoch účtovníctva zvoliť zostavu Peňažný denník a stlačiť tlačidlo Zobrazenie v exceli.

Pre databázy podvojného účtovníctva je k dispozícii export účtovných predpisov v Denníku do excelu, a to dvoma spôsobmi.

Prvá možnosť je v evidencii Denník – účtovné predpisy po načítaní všetkých predpisov označiť všetky položky a pomocou tlačidla Doplnky – Export do excelu vyexportovať zápisy do excelu.

Druhá možnosť je vo Výstupoch účtovníctva zvoliť zostavu Denník a vybrať možnosť exportovať do excelu.

2 Špecifické tlačové výstupy účtovníctva

2.1 Uzávierka DPH

Výkaz DPH, ale aj iné výstupy súvisiace s DPH spustíte kliknutím kdekoľvek na riadok vybranej uzávierky DPH.

V nasledujúcom okne sa zobrazí zoznam dostupných výstupov pre uzávierku DPH.

Výkaz DPH je možné exportovať do súboru XML a ten následne importovať v aplikácii eDane alebo na stránke finančnej správy a podať výkaz elektronicky alebo použiť tlač do originálneho tlačiva (FDF). Dostupných je viacero historických verzií výkazu DPH, zobrazí sa vždy verzia platná pre daný účtovný rok. Spracovanie do XML alebo do FDF spustíte kliknutím kdekoľvek na riadok s požadovaným formátom.

Zostava DPH na vstupe / výstupe slúži ako kontrolná zostava k Výkazu DPH. Zobrazujú sa v nej len kódy DPH, ktoré sa nachádzajú vo výkaze DPH. Dá sa vytlačiť v dvoch verziách buď za každý kód DPH zvlášť (DPH na vstupe / výstupe – tlač), alebo do jedného riadku spojí základ aj daň (DPH na vstupe / výstupe – tlač (spojený základ a DPH)).

Systém Kontrolný výkaz spracuje do dvoch foriem .xslx (Excel) a do .xml. Spracovanie do Excelu slúži ako kontrolná zostava. V Exceli je kontrolný výkaz rozdelený na viaceré hárky (zošity, sheet). Spracovanie do formátu XML slúži na načítanie kontrolného výkazu do programu eDane alebo na stránku finančnej správy. Pre rýchlu kontrolu sú niektoré údaje z kontrolného výkazu vytiahnuté na záložke Kontrolný výkaz DPH v editačnom okne uzávierky DPH.

Súhrnný výkaz DPH je možné len exportovať do súboru XML a ten následne importovať v aplikácii eDane alebo na stránke finančnej správy. Dostupných je viacero historických verzií výkazu DPH, zobrazí sa vždy verzia platná pre daný účtovný rok.  Spracovanie do XML spustíte kliknutím kdekoľvek na riadok s požadovaným formátom.

V systéme Humanet je však dostupná pomocná zostava, v ktorej môžete vytlačiť zoznam dokladov, ktoré sú použité v súhrnnom výkaze DPH. Tlač pomocnej zostavy Zoznam dokladov súhrnného výkazu DPH  spustíte kliknutím kdekoľvek na riadok vybranej uzávierky DPH.

2.2 Daňové výkazy

Vo voľbe Účtovníctvo v stĺpci Daňové výkazy môžete spracovať Účtovnú závierku, Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby, Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B a Poznámky individuálnej účtovnej závierky pre podnikateľov, neziskové organizácie, mikro účtovnú jednotku a obchodníka s cennými papiermi.


Pre vytvorenie nového výkazu kliknite na tlačidlo Pridať.

V okne Účtovná závierka – podnikatelia (názov okna závisí od spracovávaného výkazu) vyplňte políčka Dátum od a Dátum do podľa toho za aké obdobie chcete výkaz spracovať. Pre uloženie kliknite na tlačidlo Zapísať.

Účtovná závierka sa vytvorila. Pre editáciu a tlač výkazu kliknite na tlačidlo pero.

Otvorí sa editor výkazu.

Vo vrchnej lište sú ovládacie tlačidlá editora.  

Zapísať – zapíšu a uložia sa všetky zmeny, ktoré ste v doklade vykonali.

Zrušiť – zrušíte editáciu výkazu a všetky zmeny, ktoré ste vykonali. Vrátite sa späť do tabuľky Výkaz ziskov a strát – podnikatelia.

Prepočet – pri vykonávaní zmeny treba kliknúť na tlačidlo Prepočet, aby sa zmeny prepočítali v celom výkaze.

Inicializácia – obnova výkazu do pôvodného stavu tak, ako ho načítal systém.

Tlačidlá listov – slúžia na rýchly prechod medzi jednotlivými stranami výkazu.

Tlač – tlač výkazu do PDF a FDF formy.

Export do excelu – export výkazu do zjednodušenej excelovskej tabuľky.

Export do XML – export výkazu do XML súboru.

Zobraziť XML súbory – zobrazí sa zoznam všetkých vyexportovaných súborov zo systému.

V listoch výkazu sú všetky biele políčka editovateľné, sivé políčka needitovateľné a modré bodky sú ovládateľné prepínače.

Podobné články a návody

Ako začať - Podvojné účtovníctvo

Čítat ďalej

Podvojné účtovníctvo - všeobecná časť

Čítat ďalej

Fakturácia

Čítat ďalej