Podpora

Vystavenie vyúčtovacej faktúry k zálohovej faktúre (daňovému dokladu)

Návod

Ak ste partnerovi vystavili predfaktúru a ten ju uhradil, po prijatí úhrady a nedodaní tovaru alebo služby do 15 dní ste povinný do 15 dní vystaviť daňový doklad (§ 73 písm. b). Po dodaní tovaru alebo služby vystavíte vyúčtovaciu faktúru. V tomto prípade môžete postupovať nasledovným spôsobom:

  1. Vystavenie a zaúčtovanie predfaktúry
  2. Úhrada predfaktúry
  3. Vystavenie a zaúčtovanie zálohovej faktúry (daňového dokladu)
  4. Vystavenie a zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry

1. Vystavenie a zaúčtovanie predfaktúry

Druh dokladu Predfaktúra je nedaňový a neúčtovný doklad.

Pre správne zaúčtovanie a uhradenie predfaktúry je potrebné prednastaviť si účet 324 pre číselný rad predfaktúry. Vo voľbe Základné nastavenia / Okruhy a číslovanie dokladov vojdite cez pero do číselného radu predfaktúry a do políčka Účet vyberte účet 324. Zvoľte účet, ktorý vo voľbe Nastavenia fakturácie máte zadaný v políčku Účet pre prijatú zálohu.

Vystavenie predfaktúry

Vo voľbe Fakturácia a odbyt / Fakturácia pridajte nový doklad pomocou tlačidla Pridať.

Po

otvorení dokladu vyberte v políčku Druh dokladu hodnotu predfaktúra.

V časti Dátumy a platobné symboly vyplňte Dátum vyhotovenia (prednastavený je dnešný deň alebo dátum z posledného pridaného dokladu). Ak je to potrebné, dátum v políčku Dátum vyhotovenia zmeňte a tlačidlom 

 za dátumom vyhotovenia alebo stlačením klávesy ENTER aktualizujte dátumy v ostatných dátumových políčkach.

Na záložke Partner v políčku Partner vyberte partnera z výberového zoznamu adresára partnerov.

N

a záložke Položky pridajte položku dokladu, kliknite na tlačidlo Pridať.

V okne Položka ak nemáte pripravený Cenník alebo Skladové karty vyberte v políčku Zdroj položky hodnotu voľný. Pre voľnú položku vyplňte Názov položkyMnožstvo a Vstupnú jednotkovú cenu bez DPH (ak nie ste platiteľ DPH; ak ste platiteľ DPH vyplňte vstupnú jednotkovú cenu bez DPH a zároveň v políčku Vychádzať z ceny nastavte hodnotu bez DPH).

Položku zapíšte tlačidlom Zapísať. Potom tlačidlom Zapísať zapíšte celý doklad.

Pr

edfaktúru vytlačíte označením predfaktúry a kliknutím na tlačidlo Tlačiť označené.

Pri tlači predfaktúry je vynechaný Rozpis DPH a všetky sumy sú zobrazené vždy s DPH.

Zaúčtovanie predfaktúry

Predfaktúra bola automaticky zaúčtovaná do voľby Pohľadávky. Do voľby Pohľadávky je prenesená len pre potreby párovania úhrad. Doklad predfaktúry má vo voľbe Pohľadávky v časti okna Info a poznámka príznak Neúčtovať.

Z

aúčtovanie predfaktúry môže vyzerať nasledovne:

Účet 324 je prednastavený v nastavení číselného radu použitého v predfaktúre.

UPOZORNENIE: Ak v číselnom rade nie je nastavené číslo účtu, systém pri zaúčtovaní použije prednastavený účet 311, čo môže spôsobiť nezrovnalosti pri vyrovnávaní účtov. Preto je potrebné mať v číselnom rade predfaktúry nastavený účet 324.

Účty 604 a 343 sú účty prednastavené vo voľbe Fakturácia a odbyt / Nastavenia fakturácie v políčku Všeobecný výnos. účet a DPH vyššia.

V

o voľbe Pohľadávky je predfaktúra zatiaľ evidovaná ako neuhradená.

2. Úhrada predfaktúry

Vo voľbe Pokladňa alebo Banka pomocou tlačidla Pridať pridajte nový doklad.

Na

záložke Účtovné predpisy kliknite na tlačidlo Pridať a párovať.

Na záložke Pohľadávky zo zoznamu dokladov vyberte predfaktúru, kliknite na text v riadku predfaktúry.

Predpis v pokladni alebo banke je teraz spárovaný s predfaktúrou. Ako párovací účet je použitý účet 324 z predfaktúry. Predpis má príznak Párovanie – áno.

Doklad vo voľbe Banka/Pokladňa uložte kliknutím na Zapísať.

Vo voľbe Pohľadávky sa stav predfaktúry zmenil na uhradené.

Ak používate funkciu Homebanking / Import bankového výpisu, platba by sa mala automaticky spárovať s predfaktúrou na základe variabilného symbolu v políčku Externý doklad. Spôsob párovania môžete nastaviť vo voľbe Základné nastavenia / Nastavenia párovania v časti Automatické párovanie.

3. Vytvorenie a zaúčtovanie zálohovej faktúry (daňového dokladu)

Pre správne zaúčtovanie zálohovej faktúry je potrebné prednastaviť si účet 324 pre číselný rad zálohovej faktúry. Vo voľbe Základné nastavenia / Okruhy a číslovanie dokladov vojdite cez pero do číselného radu pre zálohovú faktúru a do políčka Účet vyberte účet 324. Zvoľte účet, ktorý vo voľbe Nastavenia fakturácie máte zadaný v políčku Účet pre prijatú zálohu – použitie v zálohovej faktúre.

Vystavenie zálohovej faktúry

Vo voľbe Fakturácia a odbyt / Fakturácia pridajte nový doklad pomocou tlačidla Pridať.

Po otvorení dokladu vyberte v políčku Druh dokladu hodnotu zálohová faktúra.

V časti Dátumy a platobné symboly vyplňte Dátum vyhotovenia (prednastavený je dnešný deň alebo dátum z posledného pridaného dokladu). Ak je to potrebné, dátum v políčku Dátum vyhotovenia zmeňte a tlačidlom 

 za dátumom vyhotovenia alebo stlačením klávesy ENTER aktualizujte dátumy v ostatných dátumových políčkach. Dátum účtovného prípadu a Dátum prijatia platby by mali byť zhodné s dátumom zaúčtovania prijatia platby v evidencii Pokladňa alebo Banka.

Na záložke Partner v políčku Partner vyberte partnera z výberového zoznamu adresára partnerov.

Na záložke Položky pridajte položku dokladu, kliknite na tlačidlo Pridať.

V okne Položka vyberte v políčku Zdroj položky hodnotu voľný. Pre voľnú položku vyplňte Názov položky, a Vstupnú jednotkovú cenu bez DPH (ak nie ste platiteľ DPH; ak ste platiteľ DPH vyplňte vstupnú jednotkovú cenu bez DPH a zároveň v políčku Vychádzať z ceny nastavte hodnotu bez DPH).

Položku zapíšte tlačidlom Zapísať.

V hornej časti okna dokladu vpíše do políčka Zálohovo uhradené sumu prijatej zálohy.

Potom tlačidlom Zapísať zapíšte celý doklad.

Pri tlači je znížená suma k úhrade o sumu preddavku – prijatej zálohy.

Zaúčtovanie zálohovej faktúry

Zálohová faktúra je taktiež automaticky zaúčtovaná do voľby Pohľadávky.

Vo voľbe Pohľadávky je zálohová faktúra hneď zaúčtovaná ako uhradená, pretože zálohová faktúra sa vystavuje na už uhradený preddavok.

Zaúčtovanie zálohovej faktúry môže vyzerať nasledovne:

V účtovníctve je zaúčtovaná len hodnota DPH, základ pre DPH je zaevidovaný do modulu DPH (vyplnený ód DPH), ale v module Účtovníctvo je základ bez zaúčtovania.

Účet pri riadku so zaúčtovaním DPH je prebratý z Nastavenia fakturácie z časti formulára Prednastavené účty z políčka Účet pre prijatú zálohu – použitie v zálohovej faktúre.

V prípade, že účet pre prijatú zálohu nie je vo voľbe Nastavenia fakturácie zadaný, zaúčtuje sa prijatie zálohy bez použitia účtu prijatej zálohy.

UPOZORNENIE: Vo voľbe Pohľadávky je počítaná suma dokladu za účtovné predpisy obsahujúce Prednastavený účet. Pre Pohľadávky je to účet 311 Odberatelia. Zaúčtovaná zálohová faktúra však neobsahuje účet 311 Odberatelia, ale účet 324 Prijaté preddavky. Preto je potrebné nastaviť Prednastavený účet v použitom číselnom rade zálohovej faktúry. Zvoľte účet, ktorý vo voľbe Nastavenia fakturácie máte zadaný v políčku Účet pre prijatú zálohu – použitie v zálohovej faktúre.

4. Vytvorenie a zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry

Vystavenie vyúčtovacej faktúry

Vo voľbe Fakturácia a odbyt / Fakturácia v zozname dokladov označte predfaktúru a kliknite na tlačidlo Súvisiace doklady.

V okne Mapa súvisiacich dokladov v riadku so zdrojovým dokladom predfaktúra vyberte v políčku Cieľový doklad hodnotu faktúra a tlačidlom Zapísať výber potvrďte.

V nasledujúcom okne zvoľte dátumy, ku ktorým má byť vyúčtovacia faktúra vytvorená a kliknite na tlačidlo OK.

Keďže ste vytvárali len jeden súvisiaci doklad, vyúčtovacia faktúra sa hneď otvorí na editáciu. Suma preddavku je zapísaná v políčku Zálohovo uhradené.

Vo faktúre v dolnej časti sa prepnite na záložku Zálohové úhrady v kliknite na voľbu Doplnky / Pridať zálohové faktúry.

V nasledujúcom okne označte zálohovú faktúru, ktorá patrí k tejto vyúčtovacej faktúre a kliknite na OK.

Zálohová faktúra sa pridala na záložku Zálohové úhrady.

Doklad uložte kliknutím na tlačidlo Zapísať.

Pri tlači je znížená suma k úhrade o sumu preddavku a na doklade je rozpísaný prehľad vyfakturovaných preddavkov a vyúčtovanie základu dane a DPH po odpočítaní vyfakturovaných preddavkov.

Zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry

Vyúčtovacia faktúra bola taktiež automaticky zaúčtovaná do voľby Pohľadávky.

Vo voľbe Pohľadávky je vyúčtovacia faktúra hneď zaúčtovaná ako uhradená.

Zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry môže vyzerať nasledovne:

Prvé dva predpisy predstavujú zaúčtovanie samotnej pohľadávky, tretí predpis zaúčtuje odpočet prijatej zálohy, štvrtý a piaty predpis vysporiada už odvedenú DPH z prijatej zálohy (zálohová faktúra – daňový doklad).

Účty 604 a 343 sú účty prednastavené vo voľbe Fakturácia a odbyt / Nastavenia fakturácie v políčku Všeobecný výnos. účet a DPH vyššia.

Podobné články a návody

Účtovné doklady pre kontrolný výkaz DPH

Čítat ďalej

Vystavenie vyúčtovacej faktúry k predfaktúre (nedaňovému dokladu)

Čítat ďalej

Evidencia došlých faktúr ako knihy záväzkov

Čítat ďalej