Podpora

Evidencia došlých faktúr ako knihy záväzkov

Návod

Ak chcete v systéme Humanet evidovať došlé faktúry len formou ich zaevidovania a následne možnosti tlačiť knihu došlých faktúr, priamo táto funkcionalita v systéme v súčasnej dobe nie je dostupná. Môžete však postupovať nasledovným spôsobom:

  1. Vytvorte záväzok len vyplnením hlavičky dokladu. Ak chcete došlé faktúry triediť napríklad podľa zákazky, nadefinujte zoznam zákaziek v číselníku Zákazky vo voľbe Organizačná štruktúra, zákazky pridajte do jednotlivých položiek číselníka Špecifikácie účtovania dokladov vo voľbe Organizačná štruktúra, a špecifikáciu použite ako triediace kritérium v hlavičke záväzku.
  2. Upravte zoznam zobrazovaných stĺpcov vo voľbe Záväzky / Záväzky tak, aby sa zobrazovali vami požadované údaje.
  3. Vyexportujte údaje zo zoznamu záznamov pomocou voľby Doplnky / Export do excelu.

K bodu 1.:
Vo voľbe Záväzky / Záväzky kliknite zozname záznamov na tlačidlo Pridať.

Otvorí sa formulár Záväzok.

Čo zapíšete alebo vyberiete do jednotlivých políčok záväzku:
Číselný rad – interné označenie záväzku. Ako sa vytvárajú číselné rady je popísané v príručke Ako začať, ktorú nájdete vo voľbe Pomocník / Dokumentácia.
Externý doklad – do políčka sa zapisuje variabilný symbol, údaj, ktorý slúži ako identifikátor platby pri párovaní platieb, vo fáze zaznamenávania došlej faktúry tento údaj vyplniť nemusíte.
Externý doklad 2 – do políčka sa môže zapisovať ďalší identifikátor platby - špecifický symbol, vo fáze zaznamenávania došlej faktúry políčko môžete použiť na vpísanie čísla došlej faktúry.
Špecifikácia účtovania dokladov – položka z číselníka Špecifikácie účtovania dokladov je údaj, pomocou ktorého môžete záznamy neskôr triediť. Spôsob pridania položky do číselníka je popísaný nižšie.
Partner – dodávateľ z číselníka Adresár.
Dátum účtovného prípadu, Dátum vystavenia, Dátum dodania – políčka sú povinné na vyplnenie, zadajte dátum podľa potreby.
Dátum splatnosti – dátum, ktorý systém zapíše automaticky podľa dátumu v políčku Dátum vystavenia a počtu dní splatnosti zadané buď v konkrétnom partnerovi (prioritne), alebo v nastavení účtovníctva organizácie (políčko Dni splatnosti na záložke Nastavenie účtovníctva vo voľbe Základné nastavenia / Organizácie v organizácii, za ktorú sa spracováva účtovníctvo).
Popis – uvedie sa popis dodaného tovaru/služby z došlej faktúry.
Suma v tuzemskej mene – uvedie sa suma došlej faktúry.
Na zaznamenanie došlej faktúry stačí vyplniť údaje do týchto políčok a údaje uložiť pomocou tlačidla Zapísať. Keďže záväzok ešte nie je zaúčtovaný, systém pri kontrole kompletnosti zaúčtovania zobrazí upozornenie. Aby ste sumu v políčku Suma v tuzemskej mene nevynulovali, kliknite na tlačidlo Nie.

Záväzok sa uloží aj so sumou došlej faktúry.

Pridanie zákazky
V číselníku Organizačná štruktúra / Zákazky pridajte jednotlivé zákazky: kliknite na tlačidlo Pridať, vyplňte údaje do jednotlivých políčok formulára a údaje uložte kliknutím na tlačidlo Zapísať. Takto vytvorte zoznam zákaziek.

Pridanie špecifikácie účtovania
V číselníku Organizačná štruktúra / Špecifikácie účtovania dokladov pridajte špecifikácie pre jednotlivé zákazky, ktoré budete pridávať do záväzkov (a možno aj do iných účtovných dokladov): kliknite na tlačidlo Pridať, vyplňte údaje do jednotlivých políčok formulára (do políčka Zákazka vyberte položku z číselníka Zákazky) a údaje uložte kliknutím na tlačidlo Zapísať. Takto vytvorte zoznam špecifikácií.

K bodu 2.:
Vo voľbe Záväzky / Záväzky je potrebné zobraziť stĺpce s tými údajmi, ktoré chcete aby sa vyexportovali do excelovského súboru. Pre nastavenie kliknite na ikonu Nastavenie zobrazených stĺpcov.

Ak napríklad chcete mať v „knihe došlých faktúr“ interné označenie došlej faktúry (poradové číslo došlej faktúry), dátum prijatia došlej faktúry, číslo došlej faktúry, popis dodávky, sumu došlej faktúry, názov dodávateľa a triediace kritérium – zákazky, pre ktorú bol tovar/služba dodaný zobrazte si nasledovné stĺpce podľa obrázku. Stĺpce pridáte tak, že kliknete na tlačidlo Zmeniť, označíte stĺpce, ktoré chcete mať zobrazené a výber potvrdíte tlačidlom OK. Pre zmenu poradia stĺpcov kliknite v zozname Zobrazené stĺpce triedy na pero príslušného stĺpca a zmeňte údaje v políčku Poradie zobrazenia.

Zoznam vybraných stĺpcov potvrdíte kliknutím na tlačidlo Zapísať v hornej časti formulára Vlastnosti registrovanej triedy. Pri ukladaní vás systém vyzve upozornením na odhlásenie a opätovné prihlásenie do systému. Až potom sa nové usporiadanie stĺpcov zobrazí.

K bodu 3.:
Pre spracovanie „knihy došlých faktúr“ kliknite vo voľbe Záväzky / Záväzky na voľbu Doplnky / Export do excelu.

Po spracovaní excelovského súboru sa vytvorí zostava s údajmi, ktorý môžete tlačiť ako „knihu došlých faktúr“.

Pre ďalšiu prácu s údajmi je nevyhnutné súbor uložiť na disk.
Excel vám ponúka široké spektrum funkcií na ďalšie spracovanie takto vyexportovaných údajov. Napríklad vytvárať kontingenčnú tabuľku, v ktorej budú spočítané hodnoty v stĺpci Suma TM podľa vami zadaných kritérií, napríklad podľa zákaziek, podľa dodávateľov, podľa dátumu a pod.
Príklad zoznamu zákaziek spracovaný do kontingenčnej tabuľky, kde sú sumy spočítané podľa zákaziek a dodávateľov. Príklad nájdete v priloženom súbore Príklad knihy došlých faktúr na liste kont_tab_1:

Takto pridaný zoznam došlých faktúr môžete použiť aj pri zaúčtovaní záväzkov a to tak, že vstúpite do príslušného záväzku a na záložku Účtovné predpisy pridáte jednotlivé položky zaúčtovania. Pre zjednodušenie môžete využiť funkciu automatického zaúčtovania pomocou vami nastavenej predkontácie. Ak ste platcom DPH, skôr než spustíte automatické zaúčtovanie pomocou vybranej predkontácie musíte vstúpiť do Rozpisu DPH. Postup zaúčtovania v tomto prípade bude nasledovný:

  1. Kliknete na tlačidlo Rozpis DPH, program zo sumy v políčku Suma v tuzemskej mene vypočíta základ a daň. Tieto sumy môžete v prípade potreby upraviť podľa súm uvedených v došlej faktúre. Údaje v rozpise uložíte kliknutím na tlačidlo Zapísať.
  2. V políčku Predkontácia vyberiete príslušnú predkontáciu a kliknete na tlačidlo Automatické zaúčtovanie.
    UPOZORNENIE: pred použitím skontrolujte správnosť nastavenia použitej predkontácie.
  3. Na záložku Účtovné predpisy sa vytvoria predpisy zaúčtovania záväzku.

Podobné články a návody

Účtovné doklady pre kontrolný výkaz DPH

Čítat ďalej

Vystavenie vyúčtovacej faktúry k predfaktúre (nedaňovému dokladu)

Čítat ďalej

Vystavenie vyúčtovacej faktúry k zálohovej faktúre (daňovému dokladu)

Čítat ďalej